Η πλατφόρμα Open Budget αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο για την παρουσίαση του προϋπολογισμού σε πραγματικό χρόνο, καθώς διασυνδέεται με το λογιστικό - πληροφοριακό σύστημα ενός δημόσιου οργανισμού ή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασικός στόχος της υπηρεσίας είναι η διαφάνεια προς τους πολίτες, καθώς χρησιμεύει ως απολογιστικό εργαλείο παρουσίασης των εσόδων και εξόδων του φορέα που χρησιμοποιεί την υπηρεσία.

Η πλατφόρμα του Ανοικτού Προϋπολογισμού (Open Budget) ικανοποιεί και τις εξής αρχές:
  • την πρόσβαση στην πληροφορία μέσω πρωτογενούς πληροφορίας και επεξεργασίας της
  • την ενεργή συμμετοχή φορέων και πολιτών στη λήψη αποφάσεων μέσω του συμμετοχικού προϋπολογισμού και τη δυνατότητα κατάθεσης και ψήφισης προτάσεων
  • τη δημόσια λογοδοσία μέσω αναλυτικής παρουσίασης δεδομένων, γνωστοποίησης αποτελεσμάτων και αξιολόγησης προτάσεων
  • τη χρήση της τεχνολογίας για επίτευξη καινοτομίας, ανοικτότητας και λογοδοσίας με τη χρήση την πλατφόρμας τόσο για τη διαχείριση ανοικτών δεδομένων όσο και για την ενεργό συμμετοχή

Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα μιας Περιφέρειας ή ενός Δήμου καθώς και των επιμέρους νομών σε πραγματικό χρόνο (real-time).