Διαβούλευση: Ο Δήμος Χαϊδαρίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1. Στην Διεύθυνση Κοινωνικής Συνοχής & Αλληλεγγύης και ειδικότερα στο Τμήμα Υποστήριξης Ατόμων με
Αναπηρίες & Ευπαθών Ομάδων υπηρετούν συνάδελφοι με την ειδικότητα ΠΕ Καθηγητής Φυσικής
Αγωγής ο συγκεκριμένος κλάδος δεν κρίνεται σε θέση Προϊστάμενου Διεύθυνσης ή Προϊστάμενος
Τμήματος στην συγκεκριμένη Διεύθυνση, και στερείται η δυνατότητα κρίσης και εξέλιξης των
Εργαζομένων και θα πρέπει να συμπληρωθεί διότι η νομοθεσία αναφέρει τα εξής:
Ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης κρίνονται μόνο όσοι υπάλληλοι κρίνονται και ως Προϊστάμενοι των
Τμημάτων, που υπάγονται στην Διεύθυνση αυτή. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή θα επέτρεπε να
τοποθετούνται στην αυξημένη θέση ευθύνης του Προϊστάμενου μιας Διεύθυνσης, που ελέγχει και
συντονίζει τα Τμήματα, που υπάγονται σε αυτήν, υπάλληλοι, που δεν θα μπορούσαν να κριθούν ως
Προϊστάμενοι των Τμημάτων αυτών, λόγω της μη συνάφειας του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ, στον οποίον
ανήκουν, προς το αντικείμενο των Τμημάτων αυτών. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 153/2014 – Μη
ανακλητέα με την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη17/2015)

2. Στην Διεύθυνση Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού στο Τμήμα Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού
(το Τμήμα Αθλητισμού το οποίο μάλιστα έχασε και την παραδοσιακή του ονομασία ανεξήγητα και
αναιτιολόγητα) βάσει των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων που προβλέπει ο νέος ΟΕΥ για τον
Τμηματάρχη είναι συγκεκριμένες και εξειδικευμένες οι γνώσεις που πρέπει να έχει και δεν μπορεί να
τοποθετηθούν κλάδοι και ειδικότητες χωρίς την απαιτούμενη ειδίκευση π.χ. σχεδιάζει, συντάσσει,
εισηγείται παρακολουθεί και αξιολογεί τα Αθλητικά προγράμματα καθώς και διάφορες Αθλητικές
εκδηλώσεις. Επομένως η αρχή της αξιοκρατίας υπαγορεύει να υπάρχει σαφές προβάδισμα των ΠΕ
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής / Γυμναστών οι οποίοι μπορούν και έχουν όλα τα προσόντα να ασκούν
και διοικητικά καθήκοντα. (Όπως ακριβώς έγινε στο Τμήμα Δημοτικού Κολυμβητηρίου της ίδιας
Διεύθυνσης.)

3. Στην Διεύθυνση Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού στο Τμήμα Πολιτισμού στις αρμοδιότητες του
συγκεκριμένου Τμήματος δεν γίνεται ουδεμία αναφορά για μνημεία μεγάλης ιστορικής και
πολιτιστικής αξίας της πόλης μας τα οποία έχουν ενταχθεί σε μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα ή
τα διεκδικούμε για να περάσουν στην κατοχή μας. Τα μνημεία αυτά χαρακτηρίζουν την πόλη μας και
αναφερόμαστε στο Παλατάκι, το κτίριο Γύζη, το Ιστορικό με τον περιβάλλον χώρο τους αλλά και το
Μπλοκ 15 στο χώρο του στρατοπέδου κ.α. Αντιθέτως βλέπουμε μια προσπάθεια απαξίωσης του
Τμήματος μετακινώντας όλους τους Εργαζόμενους στην κεντρική Διοίκηση και την απουσία
Τμηματάρχη βάζοντας παράνομα συνάδελφο με παράλληλα καθήκοντα.

4. Στο Άρθρο 22 «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών» του ΟΕΥ και συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Αθλητισμού,
Παιδείας & Πολιτισμού στο Τμήμα Διαχείρισης & Εποπτείας Υποδομών βάση των αρμοδιοτήτων και
των υποχρεώσεων που προβλέπει ο νέος ΟΕΥ για τον Τμηματάρχη είναι συγκεκριμένες και
εξειδικευμένες οι γνώσεις που πρέπει να έχει και δεν μπορεί να τοποθετηθούν κλάδοι και ειδικότητες
χωρίς την απαιτούμενη ειδίκευση π.χ. την διαμόρφωση όλων των προγραμμάτων λειτουργίας των
Αθλητικών Εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών και ηλικιών των αθλουμένων. Επομένως η αρχή της
αξιοκρατίας υπαγορεύει να υπάρχει σαφές προβάδισμα των ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής /
Γυμναστών οι οποίοι μπορούν και έχουν όλα τα προσόντα να ασκούν και διοικητικά
καθήκοντα.(Όπως ακριβώς έγινε στο Τμήμα Δημοτικού Κολυμβητηρίου της ίδιας Διεύθυνσης.)

5. Όπως ακριβώς μας ζητήθηκε με το υπ Αριθμ. 112963/30.12.2020 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής θα πρέπει:
α) να μην αξιοποιούν την εξαιρετική διατύπωση του άρθρου 97 περ. δ ΄ του Υ.Κ. αδιακρίτως σε όλες
τις περιπτώσεις θέσεων ευθύνης, δηλαδή να περιορίζονται σε όσες περιπτώσεις μπορεί να
τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα και σκοπιμότητά της και
β) να προκύπτει σχετική τεκμηρίωση, ώστε να διασφαλίζεται η εξαίρεση που υλοποιείται και δεν
οδηγεί σε αδιάκριτη κατάργηση του προβαδίσματος των κατηγοριών, αλλά είναι πλήρως
ευθυγραμμισμένη με την εξυπηρέτηση της αρχής της αποτελεσματικότητας της διοίκησης και εντός
του πλαισίου των εξουσιοδοτικών διατάξεων. Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες
σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του προβαδίσματος των κατηγοριών του άρθρου 97 του Υ.Κ. και
επιτρεπτή την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης, στο πλαίσιο της οποίας δύναται η
Διοίκηση να ορίζει διαζευκτικά τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά
τρόπο αποτελεσματικό η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εν λόγω Οργανικών Μονάδων προς την
εξυπηρέτηση πρωτίστως του Δημοσίου Συμφέροντος, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των
Υπαλλήλων για Υπηρεσιακή εξέλιξη….
Ζητάμε στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοίκησης για το Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών
Οργάνων & Παρατάξεων, για το Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης & Αρχείου, και το Τμήμα
Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου της ίδιας Διεύθυνσης αλλά και για το Τμήμα Αδειοδοτήσεων
& Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και το Τμήμα
Διαχείρισης & Συντήρησης Παιδικών Χαρών, το Τμήμα Αστικής Πανίδας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
– Συντήρησης Πρασίνου, Παιδικών Χαρών & Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων, στην Διεύθυνση
Κοινωνικής Συνοχής Αλληλεγγύης για το Τμήμα Τεκμηρίωσης Προγραμματισμού & εποπτείας
Υποδομών, για το Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών το καθορισμένο προβάδισμα των κατηγοριών
των Υπαλλήλων να μην ισχύει.

6. Στην Διεύθυνση Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού στο Τμήμα Παιδείας οι αρμοδιότητες που έχετε
προβλέψει είναι αρμοδιότητες που σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ
8440/2011 που έχουν μόνο τα Νομικά Πρόσωπα. Στην προκειμένη περίπτωση τι θα κάνει το
Διοικητικό τους Συμβούλιο, να το καταργήσουμε τελείως; Γιατί θα πρέπει οι Υπάλληλοι να έχουν
ευθύνη για αυτά που κάνει το Νομικό Πρόσωπο το οποίο εξαντλεί την άσκηση των Αρμοδιοτήτων του
το Διοικητικό Συμβούλιο του; Επιβάλετε η δημιουργία Γραφείου Γραμματειακής υποστήριξης
Υπηρεσιών των Σχολικών Επιτροπών στο Τμήμα Παιδείας.

7. Στην Διεύθυνση Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού στο Τμήμα Βιβλιοθήκης, Δια Βίου Μάθησης και
Ιστορικής Τεκμηρίωσης ενώ κατόπιν αιτήματός μας στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αλλά και στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζητήσαμε να ισχύει το προβάδισμα των εξειδικευμένων κατηγοριών και
κλάδων και το κάνατε αποδεκτό στον νέο ΟΕΥ αγνοήθηκε ο κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος. Το
θεωρούμε μεγάλη παράληψη και αντιβαίνει την κείμενη Νομοθεσία.

8. Στον πίνακα κατανομής Οργανικών θέσεων να προστεθούν οι ειδικότητες διότι δεν υπάρχουν:
ΔΕ Μαγείρων
ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
ΥΕ Βοηθών Μαγείρων ή Τραπεζοκόμων

9. Στην Διεύθυνση Ανάπτυξης – Συντήρησης Πρασίνου, Παιδικών Χαρών & Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων
και ειδικότερα στα Τμήματα Διαχείρισης & Συντήρησης Πρασίνου και Διαχείρισης & Συντήρησης
Παιδικών Χαρών αγνοήθηκε ο κλάδος ΔΕ Επόπτης Καθαριότητας / Κήπων. Το θεωρούμε μεγάλη
παράληψη και αντιβαίνει την κείμενη Νομοθεσία.

10. Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Πρόληψης Υγείας και Πολιτικών Ισότητας
{ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ. ΤΟ ΤΜ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ}
– Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή/και συμμετέχει σε
προγράμματα και δράσεις για την ένταξη ατόμων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στη κοινωνική,
οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
– Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών
πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, του εφήβου, των
ατόμων ΑΜΕΑ, καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
– Υλοποιεί προγράμματα για την έκτιση κοινωφελούς εργασίας ανήλικων παραβατών σε υπηρεσίες
του Δήμου και σε συνεργασία με την Εισαγγελία Ανηλίκων, καθώς και για παροχή κοινωφελούς
εργασίας ενηλίκων παραβατών σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
– Συνεργάζεται με την Εισαγγελία Ανηλίκων για τη διαχείριση ή/και παρέμβαση σε ζητήματα παιδικής
προστασίας. Συμμετέχει στις Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
– Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και υπηρεσίες, για την εξυπηρέτηση, στήριξη και
αντιμετώπιση προβλημάτων των κατοίκων της πόλης.
– Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη
αστέγων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.
– Εποπτεύει την λειτουργία των δομών: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου και των δομών
επισιτιστικής βοήθειας Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Συσσίτιο.
– Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας
σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
– Εποπτεύει τα προγράμματα κοινωνικό-οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων, έχοντας
ειδικότερα τη διαχείριση του προσωπικού (χρηστών), τη σύνδεση με το αρμόδιο Υπουργείο, τη
διατήρηση του Αρχείου των δικαιολογητικών των ωφελούμενων και την τήρηση στατιστικών
στοιχείων.
– Αναρτά σχετικές ανακοινώσεις με τις κατηγορίες των δικαιούχων, το σύνολο των προβλεπόμενων
δικαιολογητικών και παρέχει έντυπη και προφορική ενημέρωση. Μεριμνά για την υποβολή σχετικών
κυρώσεων σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι.
– Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και ασκεί έλεγχο και εποπτεία σε ιδιωτικούς παιδικούς ή
βρεφονηπιακούς σταθμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρία,
ιδρύματα, συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ασκεί εποπτεία επί των
φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και
ελέγχει τις επιχορηγήσεις.
– Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που
χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. – Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων
σε άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής
νομοθεσίας καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.

– Επιμελείται της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των δύο φύλων και του Συμβουλίου
Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων.
Στο Τμήμα εντάσσεται διοικητικά το:
– Γραφείο Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας, με αρμοδιότητες: – Την άμεση και υπεύθυνη
πληροφόρηση των ανέργων σχετικά με προγράμματα κατάρτισης και Απασχόλησης.
– Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης και τοπικών πρωτοβουλιών ή την
συμμετοχή σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες για την προώθηση και διεύρυνση της
Απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
– Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την στήριξη των νέων επιχειρήσεων.
– Την διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων και κάθε είδους δραστηριοτήτων για θέματα νεανικής
επιχειρηματικότητας.
– Την διασύνδεση ανέργων και επιχειρήσεων.
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

11. Τμήμα Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία και Ευπαθών Ομάδων
– Μέσω της δομής για Άτομα με Αναπηρία. «Έρεισμα», Υποστηρίζει την ανάπτυξη και συντήρηση των
δεξιοτήτων των Ατόμων με Αναπηρία μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες (εργοθεραπεία, Η/Υ,
προσαρμοσμένη κινητική αγωγή, ομάδες γονέων και παιδιών, εκδρομές επισκέψεις κ.λπ.) και την
εκπαίδευση στις δεξιότητες της καθημερινής ζωής και την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στην
κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης.
– Μεριμνά για την υλοποίηση από τον Δήμο πολιτικών που εκπορεύονται από την στρατηγική για τα
δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
– Στηρίζει τις οικογένειες προκειμένου να αποδεχτούν την αναπηρία, να στηρίξουν το μέλος της
οικογένειας που είναι ανάπηρο και να το βοηθήσουν στην αυτονόμησή του.
– Παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη ατόμων και οικογενειών, καθώς και σε ομάδες νέων
και εφήβων και αντιμετωπίζει διαγνωστικά μαθησιακές δυσκολίες σε παιδιά και εφήβους, γλωσσικές
διαταραχές, καθυστέρηση του λόγου, συναισθηματικές δυσκολίες και αναπτυξιακά προβλήματα.
-Μεριμνά για την ανάπτυξη και την καλή λειτουργία των δομών και των δράσεων του Δήμου για την
Τρίτη ηλικία και υλοποιεί προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον κοινωνικό ρόλο
της τρίτης ηλικίας.
– Εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και των
προγραμμάτων υγείας, ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και παροχής υπηρεσιών στα μέλη των (ΚΕΦΗ)
στηρίζοντάς τους στα θέματα ανάληψης πρωτοβουλιών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

12. Τμήμα Υγειονομικής Πρόληψης και Φροντίδας
-Σχεδιάζει προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας
υγείας.
– Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.
– Υλοποιεί προγράμματα δημόσιας υγιεινής. και έκτακτα προγράμματα δημόσιας υγείας, τα οποία
εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση ή από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγείας.
– Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σε θέματα δημόσιας υγείας.
– Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία
και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με της κείμενες
διατάξεις.
– Υλοποιεί το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», με βάση το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή πρωτοβάθμιας κοινωνικής
φροντίδας, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, με
προτεραιότητα αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και έχουν χαμηλό εισόδημα.
– Στηρίζει την λειτουργία του Κ.Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ – ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, συμμετέχοντας σε δίκτυα και δράσεις για την
προαγωγή της δημόσιας υγείας με ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, διοργάνωση προληπτικών
εξετάσεων και παραπομπών σε δομές υγείας, όλων των πολιτών ανεξαρτήτου ασφαλιστικής
ικανότητας. Με έμφαση στα συνηθέστερα νοσήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα.
– Μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία Δημοτικής Τράπεζας Αίματος.
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
13. Στην Διεύθυνση Ανάπτυξης – Συντήρησης Πρασίνου, Παιδικών Χαρών & Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων
και ειδικότερα στο Τμήμα Αστικής Πανίδας θα πρέπει να προστεθεί ο κλάδος ΠΕ Κτηνίατρος.
14. Σχετικά με τις αρμοδιότητες του νεοσύστατου αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
Στο άρθρο 9 , παρ. 8 του ν. 4795/2021 αναφέρεται : « ……….Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου και του
προσωπικού της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ασυμβίβαστα με οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα
που δεν σχετίζονται με το έργο της Μονάδας….» ενώ στο άρθρο 79 , παρ. 8 , του ίδιου νόμου : «
…….Με απόφαση του επικεφαλής του κάθε φορέα του άρθρου 2, κατόπιν γνώμης του Διοικητή της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, είναι δυνατόν να περιέρχονται στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου
πρόσθετες αρμοδιότητες σε σχέση με αυτές που ορίζονται στο άρθρο 10, οι οποίες είναι συναφείς
προς την επιχειρησιακή αποστολή τους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη λειτουργία τους.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι η μεταβίβαση της υποχρέωσης Σύνταξης
του Ετήσιου Καταλόγου Υπόχρεων σε Δήλωση Πόθεν Έσχες δεν συνάδει, ούτε είναι συναφής με την
αποστολή του τμήματος αλλά ούτε επιλύει ενδεχόμενα λειτουργικά του ζητήματα.
Περαιτέρω, δεδομένου ότι η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού συντάσσει και διατηρεί φυσικό
αρχείο όλων των σχετικών αποφάσεων τόσο του Γραφείου Δημάρχου όσο και των Συλλογικών
οργάνων του Δήμου μας αλλά έχει και την ευθύνη διενέργειας κληρώσεων και λοιπών διαδικασιών σε
ότι αφορά στη σύσταση διαφόρων Επιτροπών, είναι και πρωτίστως αρμόδια για τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των υπαλλήλων που απορρέουν από την ιδιότητά τους και τα καθήκοντα που κάθε φορά
τους ανατίθενται, η Σύνταξη του Ετήσιου καταλόγου Υπόχρεων σε Πόθεν Έσχες αποτελεί αρμοδιότητα
της εν λόγω Διεύθυνσης.
6
Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τήρηση αρχείων και σύνταξη των σχετικών καταλόγων
που απορρέουν από τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων αποτελεί αρμοδιότητα και διαδικασία της εν
λόγω Διεύθυνσης, ο έλεγχος για την ορθή σύνταξη του καταλόγου και την τήρηση της διαδικασίας,
δύναται να εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, στο πλαίσιο του ελέγχου
της τήρησης των διοικητικών διαδικασιών των οικείων οργανικών μονάδων.

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
Πιτσικούλης Μάνθος
Η Γεν. Γραμματέας
Κιεχαγιά Ιωάννα

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 votes, average: 4,87 out of 5)
Loading...
πριν 7 μήνες

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε