Διαβούλευση: Διαβούλευση επί του προτεινόμενου σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Χαϊδαρίου

 • 0Votes
 • 0Responses
Voting has ended.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΟΕΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

Στο άρθρο επιλογής των προϊστάµενων δίδεται η δυνατότητα επιλογής στην ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών εκτός από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να τοποθετηθούν και σε άλλες ∆ιευθύνσεις γεγονός που στην περίπτωση αποχώρησης τους υποβαθµίζει σε αρκετά µεγάλο βαθµό την ∆ιεύθυνση µε βάση το χαµηλό αριθµό Μηχανικών που Υπηρετούν στο ∆ήµο µας µε προοπτική την πιθανής Ιδιωτικοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Με το ενδεχόµενο αποχώρησης των Μηχανικών από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε άλλες ∆ιευθύνσεις για του λόγου το αληθές για 7 ΠΕ Μηχανικούς που υπηρετούν στο ∆ήµο µας και 3 από αυτούς πλησίον της σύνταξης έχουν δηµιουργηθεί 21 θέσεις ευθύνης και από αυτές οι 4 είναι για Προϊστάµενους ∆ιεύθυνσης. Προτείνουµε οι Μηχανικοί να τοποθετούνται µόνο σε Τµήµατα και ∆ιευθύνσεις που υπάρχει καθαρά Τεχνικό αντικείµενο. Παράλληλα σας ενηµερώνουµε ότι δεν αναγράφονται οι ειδικότητες στους ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών παράληψη που πρέπει άµεσα να διορθωθεί για να µην υπάρξουν προβλήµατα στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο ή στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.

Στην ειδικότητα Καθηγητών Φυσικής Αγωγής υπηρετούν 16 Υπάλληλοι έχουν δηµιουργηθεί µόνο 8 θέσεις ευθύνης και µόνο 1 για Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης και από αυτές οι 2 είναι σε άσχετο µε την ειδικότητα αντικείµενο . Η πρόταση µου, που πιστεύω στην πρόθεση ∆ικαιοσύνης από µέρους σας και κατά την έννοια των Συνταγµατικών Αρχών της Ισότητας και της Αξιοκρατίας είναι ότι λόγω του πλήθους που υπάρχει από Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, τα οποία είναι άξια και πλήρως κατηρτισµένα στελέχη, είναι να µπορούν να κριθούν όπου υπάρχει η ειδικότητα ΠΕ ∆ιοικητικού. Οι ειδικότητες ΠΕ Γυµναστών που υπάρχουν σε δυο Συναδέλφους θα πρέπει να µετατραπούν σε ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής το οποίο είναι και το ορθό.

Στην ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Συνοχής & Αλληλεγγύης για την θέση του Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Αποκλείονται χωρίς λόγο οι ειδικότητες ΠΕ Νηπιαγωγών και ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων. Πρόταση µας είναι όλες οι ειδικότητες που υπηρετούν σε κάθε ∆ιεύθυνση να τους δίνετε το δικαίωµα να κριθούν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ στην ∆ιεύθυνση που υπηρετούν σε όλες τις Θέσεις Ευθύνης.

Η δηµιουργία Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας που θα υπάγεται στον ∆ήµαρχο θεωρώ πως είναι επιβεβληµένη καταργώντας τα παρεµφερή σε αρµοδιότητες Τµήµατα παραδείγµατος χάριν το Τµήµα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων

Το υπάρχον Τµήµα Βιβλιοθηκών & δια Βίου Μάθησης όπου έχει στην κατοχή του περίπου 33.000 τίτλους βιβλίων καταργείται στον νέο ΟΕΥ. Πιστεύω όπως πιστεύουν και πολλοί άλλοι που είναι και µέλη του Τµήµατος ότι είναι τραγικό λάθος η κατάργηση του. Προτείνω την διατήρηση αυτού του τµήµατος πάση θυσία, περιττό να αναφέρω ότι το συγκεκριµένο Τµήµα είναι ζηλευτό από πολλούς ∆ήµους.

Παράλληλα δηµιουργείτε Τµήµα Ελέγχου & Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών στο οποίο οι αρµοδιότητες που προβλέπονται είναι αρµοδιότητες που σύµφωνα µε τον Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε την ΚΥΑ 8440/2011 αρµοδιότητες που έχουν µόνο τα Νοµικά Πρόσωπα. Στην προκειµένη περίπτωση τι θα κάνει το ∆ιοικητικό τους Συµβούλιο, να το καταργήσουµε τελείως; Γιατί θα πρέπει οι Υπάλληλοι να έχουν ευθύνη για αυτά που κάνει το Νοµικό Πρόσωπο το οποίο εξαντλεί την άσκηση των Αρµοδιοτήτων του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του; Προτείνουµε την δηµιουργία Γραφείου υποστήριξης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών των Σχολικών Επιτροπών στο Τµήµα Παιδείας.

Παρατηρούµε την συγχώνευση των Τµηµάτων της Παιδείας & του Πολιτισµού δείγµα υποβάθµισης και των δυο Τµηµάτων. Προτείνουµε την διατήρηση του Τµήµατος Πολιτισµού & του Τµήµατος Παιδείας διότι είναι από τα βασικότερα Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης µε µεγάλο αντικείµενο απασχόλησης και εύρος εργασιών. Προτείνουµε την διατήρηση των 2 αυτών Τµηµάτων και σύµφωνα µε τον Νόµο θα πρέπει να υπάρχει για τις Θέσεις Ευθύνης το προβάδισµα µεταξύ των Υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες ως εξής: Να προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας ∆Ε.

Στην ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοίκησης για το Τµήµα ΚΕΠ θα πρέπει σύµφωνα µε το Άρθρο 260 του Νόµου 4555/2018 για την θέση του προϊστάµενου Τµήµατος να υφίστανται τα εξής: Το άρθρο 84 του ν. 4484/2017 (Α΄110 ) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Προϊστάµενοι σε οργανικές µονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. τοποθετούνται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υπάλληλοι των ακόλουθων κατηγοριών και κλάδων: α. ΠΕ και ΤΕ του κλάδου ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (∆.Υ.Π.), ή β. ΠΕ και ΤΕ άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγµατική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύµφωνα µε τις οικείες οργανικές διατάξεις.

2. Σε περίπτωση µη ύπαρξης υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που να πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της παραγράφου 1, ως προϊστάµενοι δύναται να τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

3. Σε περίπτωση µη ύπαρξης υπαλλήλων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ∆Ε του κλάδου ∆.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγµατική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ∆Ε όλων των κλάδων και ειδικοτήτων».

Στο Μέρος 5 Προϊστάµενοι Υπηρεσιών

Στο Άρθρο 22 Προϊστάµενοι Υπηρεσιών του ΟΕΥ θα πρέπει να προστεθεί για Προσωπικού ∆ηµοσίου ∆ικαίου & Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου για την αποφυγή παρερµηνειών µετά την ψήφιση του.

Στην ειδικότητα ΠΕ ∆ιοικητικού υπηρετούν 13 υπάλληλοι και οι 2 είναι πλησίον της συνταξιοδότησης και έχουν δηµιουργηθεί 34 θέσεις ευθύνης και από αυτές οι 7 είναι για Προϊστάµενους ∆ιεύθυνσης.

Στην ειδικότητα ΠΕ Κοινωνιολόγων υπηρετεί 1 Υπάλληλος και έχουν δηµιουργηθεί 7 θέσης ευθύνης και από αυτές οι 2 είναι για προϊστάµενους ∆ιεύθυνσης. Προτείνω σε ∆ιευθύνσεις ή Τµήµατα που δεν συµβαδίζει η ειδικότητα να µην συµπεριλήφθη.

Παρατηρήσαµε την κατάργηση θέσεων τριών (3) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας όταν όλοι γνωρίζουµε την µεγάλη αναγκαιότητα τους και το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Βιώσιµης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων. Προτείνουµε την ακύρωση αυτής της κατάργησης των 3 θέσεων για το καλό της καθαριότητας της Πόλης µας.

Σοβαρή παράληψη θεωρείτε το ότι δεν αιτιολογείται κατά ∆ιεύθυνση αλλά και κατά Τµήµα το διαζευκτικό ή όταν δεν υπάρχει το εν ελλείψει δηλαδή όπου καταργείτε το προβάδισµα. Σεβόµενοι τους συναδέλφους του κλάδου ∆Ε οι οποίοι όπως αναφέρεται στα στοιχεία που µας γνωρίσατε ανέρχονται περί του 55 % των Εργαζοµένων του ∆ήµου µας. Θεωρώ σώφρων την χρησιµοποίηση τους σε θέσεις ευθύνης Τµηµαταρχών καταρχάς αλλά µε την κατάλληλη τεκµηρίωση, εν συνεχεία θα µπορούσαµε να τους τοποθετήσουµε σε Τµήµατα όχι µείζονος σηµασίας όπως παραδείγµατος χάριν στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών αλλά σε άλλα ευκολότερα πόστα όπως για παράδειγµα το Πρωτόκολλο, το Γραφείο Κίνησης, η Αποθήκη, το ∆ηµοτολόγιο κ.α. και αυτό µε συναφές ειδικότητες.

Οι Αθλητικές και Πολιτιστικές µας Εγκαταστάσεις αντιµετωπίζουν σοβαρότατα προβλήµατα ασφάλειας και λειτουργίας µε την απουσία της ειδικότητας των Φυλάκων. Πρόταση µας είναι η αναγκαιότατη και επιβεβληµένη πρόβλεψη για την πρόσληψη τουλάχιστον δέκα (10) ∆Ε Φυλάκων ή ΥΕ Εργατών Φυλάκων.

Στο Τµήµα ∆ιαχείρισης & Εποπτείας Υποδοµών θα πρέπει να ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Γραφείο Υγειονοµικής Μέριµνας µε ειδικότερες αρµοδιότητες:

Αρµοδιότητες Γραφείου Υγειονοµικής Μέριµνας

1) Μεριµνά για την εξασφάλιση της υγειονοµικής κάλυψης των αθλουµένων στις Αθλητικές & Πολιτιστικές εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις και των µελών του Προσωπικού, για την αποφυγή ατυχηµάτων αλλά και για την αντιµετώπιση καταστάσεων σε περιπτώσεις ατυχηµάτων.

2) Φροντίζει για την ύπαρξη στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του κατάλληλου εξοπλισµού και µέσων για την άµεση παροχή Υγειονοµικής Περίθαλψης στους ευρισκόµενους στους χώρους Άθλησης & Πολιτισµού.

3) Μεριµνά για την αποφυγή ατυχηµάτων κατά την ώρα της Άθλησης των αθλουµένων στις Εγκαταστάσεις της ∆ιεύθυνσης.

4) Μεριµνά για την παροχή πρώτων βοηθειών περίθαλψης και στην αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών (τραυµατισµοί, κακώσεις κ.λ.π.).

5) Παρευρίσκεται σε όλες τις Αθλητικές & Πολιτιστικές ∆ιοργανώσεις- Εκδηλώσεις χάριν της ασφάλειας των Αθλουµένων και επισκεπτών.

6) Μεριµνά για την συλλογή των Ιατρικών βεβαιώσεων των Αθλουµένων ως προϋπόθεση για την συµµετοχή τους στα Αθλητικά προγράµµατα και τηρεί σχετικό Ιατρικό Αρχείο.

7) Ενηµερώνει τους Αθλητικούς Επιστήµονες για τυχόν Ιατρικά προβλήµατα των Αθλουµένων και συµβάλλει στην κατάρτιση εξειδικευµένων Αθλητικών Προγραµµάτων που αφορούν στην εκγύµναση ιδιαίτερων Αθλητικών πληθυσµών.

Βεβαίως καταδικάζουµε κάθε πρόθεση φωτογραφικής διάθεσης σας εάν υπάρχει. Θα σταθούµε δίπλα σας σε κάθε προσπάθεια αναβάθµισης του ΟΕΥ και κατ΄ επέκταση του ∆ήµου µας, αλλά θα σταθούµε απέναντι σας σε κάθε προσπάθεια οπισθοδρόµησης η καταπάτηση των Εργασιακών µας ∆ικαιωµάτων.

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων.

Χαϊδάρι 22 Σεπτεµβρίου 2020

Ο Επικεφαλής της Συνδικαλιστικής Ανατροπής Εργαζοµένων ∆ήµου Χαϊδαρίου &

Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Νεολαίας Αθλητικών & Πολιτιστικών Υπηρεσιών

Πιτσικούλης Ματθαίος

 


Σχετικό υλικό
 •      
 • 0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (25 votes, average: 4,96 out of 5)
  Loading...
  πριν 1 έτος

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  Σχολίασε