Διαβούλευση: Διαβούλευση επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αστικών Αποβλήτων

 • 0Votes
 • 0Responses
Voting has ended.

Δημοτική Παράταξη «Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου»_Θέσεις επί του σχεδίου επικαιροποίησης του ΤΣΔΑ

                                                       Χαϊδάρι 27 Δεκ. 2021

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ “ΠΟΛΊΤΕΣ σε ΔΡΑΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ” επί της επικαιροποίησης του υφιστάμενου από το 2015 Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) της πόλης μας.

Γενικές θέσεις επί του σχεδίου Διαβούλευσης με βάση τον Προγραμματικό μας λόγο.

Εναλλακτική Αποκεντρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων στην Πηγή

για υπεύθυνη & καθαρή πόλη.

Είναι ολοφάνερο ότι στην πόλη μας δεν υφίσταται σύγχρονη, επιστημονική και οικολογική αντίληψη στην εναλλακτική αποκεντρωμένη διαχείριση των αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού, αλουμίνιου, λιπαντικών-ελαίων, ελαστικών οχημάτων, μπαταριών, ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητων υλικών από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, κλαδεμάτων) και βιοαπόβλητων τα οποία ανέρχονται στο 40% περίπου του συνόλου των απορριμμάτων.

Δεν έχουν δημιουργηθεί «Γωνιές Ανακύκλωσης» και «Μικρά Πράσινα Σημεία».
Δεν πραγματοποιείται καμιά ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών – δημοτών, των μαθητών/τριών στα σχολεία και προγράμματα ανακύκλωσης.

Από το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο εκπονήθηκε το 2015 από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν έχει εφαρμοστεί ούτε μία λέξη! Έμεινε στα χαρτιά!

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο χάνονται από το Δήμο, λόγω αδυναμίας των Δημοτικών Αρχών να εφαρμόσουν σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Γι’ αυτό και τα ανταποδοτικά τέλη στον τομέα της καθαριότητας στην πόλη μας είναι από τα ακριβότερα στην Αττική (σήμερα είναι 1,69 €/μ2 στις κατοικίες και 4,49 €/μ2 στις επαγγελματικές στέγες).

Εμείς, Οι «Πολίτες σε Δράση» οργανώσαμε συζητήσεις και πραγματοποιήσαμε σχετικές εκδηλώσεις σε όλες τις γειτονιές.

Έχουμε προτείνει με το Πρόγραμμά μας:

Ολοκληρωμένη εναλλακτική αποκεντρωμένη διαχείριση των αποβλήτων /απορριμμάτων, με ένα σύστημα φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, το οποίο στηρίζεται στην διαλογή στην πηγή, στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών, στις βασικές αρχές της εγγύτητας, της μικρής κλίμακας, της εκπαίδευσης/συμμετοχής των δημοτών καθώς και στον εκσυγχρονισμό της δημοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και ανακύκλωσης.

Είχαμε δε ειδικότερα αναφέρει παρεμβάσεις όπως :

 • Επικαιροποίηση και υλοποίηση του υφιστάμενου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

 • Δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης των πολιτών και των μαθητών/τριών στα σχολεία.

 • Συνολική διαχείριση των κλαδεμάτων και των βιοαποβλήτων του Δήμου μας, με παραγωγή κομπόστ και χρήση του ως εδαφοβελτιωτικού.

 • Αξιοποίηση της βιομάζας για παραγωγή pellet (πέλλετ), το οποίο θα δίδεται σε συμπολίτες μας το χειμώνα, στο πλαίσιο αντισταθμιστικών δράσεων για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

 • Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης και Μικρών Πράσινων Σημείων, χωρίς καμία όχληση σημειακά ή περιμετρικά, για την χωριστή εναπόθεση ανακυκλώσιμων ή για την επαναχρησιμοποίηση τους καθώς και δημιουργία μεγάλου πράσινου σημείου με διαδημοτική συνεργασία για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ανακύκλωσης για την εξασφάλιση εσόδων στο Δήμο μας.

 • Εγκατάσταση “χαρτοφάγων” σε όλα τα σχολεία για την εναλλακτική διαχείριση χαρτιού χωρίς κόστος για το Δήμο και την καθημερινή βιωματική διαδικασία ανακύκλωσης από τους/τις μαθητές/τριες.

 • Δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης οργανικών αποβλήτων με πιλοτική εφαρμογή σε γειτονιές – συνοικίες και με εθελοντές – νοικοκυριά πιλοτικά.

 • Διανομή δωρεάν σε κατοικίες κάδων κομποστοποίησης ή κομποστοποιητών γειτονιάς.

 • Αναβάθμιση και βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας της δημοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και ανακύκλωσης και δημιουργία σύγχρονου και ασφαλούς χώρου στάθμευσης και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου.

 • Εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να επωφελείται από την ανακύκλωση των αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση δευτερογενών υλικών (ν. 4496/ΦΕΚ 170/Α/8-11-2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 • Αξιοποίηση ευρωπαϊκών πιλοτικών προγραμμάτων (ενδεικτικά HORIZON EUROPE) καθώς και συνεργασιών με Επιστημονικά Ιδρύματα (το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κ.τ.λ), για τη σχεδίαση σύγχρονου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων με ορίζοντα τα Μηδενικά Απόβλητα.

 • Να διεκδικήσουμε το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής καθώς λειτουργεί επιβαρυντικά σε κατοίκους και εργαζόμενους και την άμεση λειτουργία σε όλο το λεκανοπέδιο και την Αττική ΧΥΤΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η καθολική εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων θα οδηγήσει στη μείωση των σημερινών ανταποδοτικών τελών κατά 20% τουλάχιστον στην τετραετία στις κατοικίες και στις επαγγελματικές στέγες.

Η εναλλακτική αποκεντρωμένη διαχείριση των αποβλήτων δημιουργεί, ανάμεσα στα άλλα, νέες θέσεις εργασίας, με ενσωμάτωση των αρχών και των προβλέψεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσα από φορείς Κοινωνικής Οικονομίας σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή (ν. 4430/2016).

Είμαστε κατά της δημιουργίας και λειτουργίας Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) διότι, αφενός έχει καταδειχθεί ότι αποτελεί κοστοβόρα επένδυση χωρίς ποτέ να αποσβεστεί, δηλαδή βαρέλι χωρίς πάτο και δεν έχει καμία θετική συμβολή στην ανακύκλωση – εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων, και αφετέρου η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων κατά 50% ακυρώνει και την πιο ακραία θέση για την αναγκαιότητα δημιουργίας ΣΜΑ, θέσεις τις οποίες έχουμε κατ’ επανάληψη δημοσιοποιήσει.

Ειδικές αναφορές επί του σχεδίου διαβούλευσης

1. ΚΕΦ. 2_ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_σελ. 2.

Εισάγεται μια νέα συντομογραφία “…Έμφαση επίσης δόθηκε στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής του ΤοπΔΣΑ…” με σημαντικό βάρος αναφοράς,

η οποία δεν εξηγείται πουθενά τι ακριβώς σημαίνει και ποια είναι η συσχέτισή της με το παρόν σχέδιο.

Η απουσία αναφοράς στο βαθμό συμμόρφωσης του Δήμου μας σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο ΤΣΔΑ 2015, είναι ένα αρνητικό δεδομένο της παρούσας έκδοσης.

2. Πουθενά στο προς επικαιροποίηση σχέδιο δεν αναφέρεται ενσωμάτωση καλών και δοκιμασμένων πρακτικών ή πιλοτικών εφαρμογών στη χώρα μας από τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει προστιθέμενη αξία στο σχεδιασμό του Δήμου μας αλλά και να αποτελέσουν ικανοποιητική αφετηρία σχεδιασμού και να μην αρχίζουμε από το μηδέν όπως συνήθως συμβαίνει διότι η θεωρητική προσέγγιση συνήθως αποκλίνει της εφαρμογής με το μέγεθος της απόκλισης να είναι τόσο πιο μεγάλο όσο πιο μη ρεαλιστικός είναι ο σχεδιασμός.

3. Πουθενά στο σχέδιο δεν αναφέρονται στοχευμένες πιλοτικές εφαρμογές για να σταθμιστούν σχέδια σε μικρή κλίμακα (επίπεδο συνοικίας) και αφού αξιολογηθούν να εφαρμοστούν στην συνέχεια καθολικά, επιτυγχάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο οικονομίες κλίμακας στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων διότι ένας σχεδιασμός μεταξύ άλλων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πυκνότητα δόμησης αλλά και το είδος δόμησης, δεδομένα τα οποία σχετίζονται με διαφορετικές συμπεριφορές και στάσεις.

Όπου αναφέρεται αποσπασματικά η πιλοτική εφαρμογή, διέπεται από αντιφάσεις ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Είναι σοβαρό έλλειμμα η απουσία πρωτογενών ποιοτικών δεδομένων, παρά το γεγονός ότι έχουν μεσολαβήσει αρκετοί μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με την Ανάδοχο εταιρεία μέχρι την παράδοση του σχεδίου επικαιροποίησης του ΤΣΔΑ (ΟΚΤ 2021).

4. ΚΕΦ. 4ο_ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Είναι προσβλητικό στην επικαιροποίηση του ΤΣΔΑ ο μελετητής να γνωρίζει μόνο ότι (σελ.17) : “…Περιοχές στις οποίες χωρίζεται γεωγραφικά το Χαϊδάρι είναι: το κέντρο Χαϊδαρίου, η Αστυθέα, η Άνοιξη, το Δάσος, το Δαφνί και τα Κουνέλια”.

Και να μη γνωρίζει ότι υπάρχει η Γρηγορούσα, ο Ελαιώνας, η Νέα Φώκαια, η Άνω και Κάτω Αφαία και ο Σκαραμαγκάς! Όλες διακριτές περιοχές με τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους.

Άρα τα δεδομένα με τα οποία συντάχθηκε η επικαιροποίηση της μελέτης είναι ελλιπή και πρέπει να επιστραφεί προς άρση όλων των σφαλμάτων και συμπλήρωση.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει ονομαστική μόνο συμπλήρωση του προτεινόμενου σχεδίου διότι δεν λαμβάνει υπόψη τόσο ποιοτικά (ενδεικτικά είδος κατοικίας, πυκνότητα δόμησης) όσο και ποσοτικά στοιχεία (ενδεικτικά : πληθυσμός, αριθμός επαγγελματικών στεγών, κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών, αποστάσεις).

5. ΚΕΦ. 6ο_ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (σελ. 32) : Με βάση τον Πίνακα 6-1: “Ανάλυση Εσόδων-Εξόδων Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Προστασίας και Ελέγχου Περιβάλλοντος, 2020”, θα έπρεπε να υπήρχε αξιολογητικό σχόλιο ως προς το έλλειμμα των εσόδων έναντι των εξόδων και ποιοι είναι εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισής του.

Επίσης δεν αποτυπώνεται χωριστά ενδεικτικό κόστος λειτουργίας των διαφορετικών Δ/νσεων με βάση τον νέο εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας με τον οποίο δημιουργείται η Δ/νση Ανάπυξης – Συντήρησης Πρασίνου, Παιδικών Χαρών & Κοινόχρηστων Χώρων” δεδομένο το οποίο έχει σαν συνέπεια την δημιουργία νέων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων (ενδεικτικά : αριθμός θέσεων εργασίας στον ΟΕΥ, αριθμός εργαζόμενων σήμερα Οκτ. 2021).

6. ΚΕΦ.8ο_Δράση 8.1(σελ. 43). Στο σχέδιο προς επικαιροποίηση αναφέρονται μέτρα ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προώθηση της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) μόνο για τα βιοαπόβλητα, χωρίς άλλες αναφορές στα υπόλοιπα ρεύματα (γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, μικροσυσκευές, ηλεκτρονικά κλπ.).

7. Δράση 8.2 : Για το μικρό Πράσινο Σημείο με βάση την απαιτούμενη έκταση και την αποθηκευτική ικανότητα η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά max τους 1000 tn όταν η διαθέσιμη και προτεινόμενη έκταση είναι εκτός σχεδίου συμφωνούμε (σελ. 58 – 61).

Το έργο πρόκειται να κατασκευασθεί και λειτουργήσει σε διατιθέμενο χώρου του Δήμου Χαϊδαρίου στην περιοχή Σκαραμαγκά. Το γήπεδο εγκατάστασης έχει επιφάνεια 8,445 τ.μ. και εφάπτεται υφιστάμενης αγροτικής οδού. Το ακίνητο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ως Χώρος Προσωρινής Λειτουργίας Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας και ειδικότερα Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, με υποχρέωση αποκατάστασής του”.

Εκτιμάμε όμως ότι θα μπορούσε να γίνουν δύο επιπλέον μικρά Πράσινα Σημεία με συνεργασία άλλων Νομικών Προσώπων βασισμένα σε κίνητρα ανταπόδοσης για την επαρκή κάλυψη των αναγκών της πόλης και την εγγύτητα προς τον πολίτη.

Η αναφορά που γίνεται για λειτουργία διαδικασιών συμμετοχικού προϋπολογισμού υπό τον έλεγχο των κατοίκων, δεν υποστηρίζεται στην πραγματικότητα. Απόδειξη, ο προσφάτως καταρτισμένος και ψηφισμένος προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2022, δεν διέπεται από καμία διαδικασία συμμετοχικότητας (Δεν έχει συσταθεί η επιτροπή διαβούλευσης (ν. 3852/2010 & ν. 4555/2018 άρθρο 78ο) και δεν συνεδρίασε η Επιτροπή Ισότητας από τη δημιουργία της μέχρι σήμερα και πριν τη συζήτηση του προϋπολογισμού, σαν κατ’ εξοχήν γνωμοδοτικά όργανα θέσεων της τοπικής κοινωνίας).

8. Συμφωνούμε με τη δημιουργία “Περιβαλλοντικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας” (σελ. 69) στην έκταση που έχει παραχωρηθεί από τον ΟΑΕΔ στον Σκαραμαγκά. Προτείνουμε επιπλέον τη δημιουργία μεγάλου πράσινου σημείου με διαδημοτική συνεργασία διαμέσου δεδομένου ότι ενισχύονται τόσο οι προϋποθέσεις δημιουργίας όσο και η οικονομική βιωσιμότητά της με συγκεντρώσεις μεγαλύτερων ποσοτήτων σε ανακυκλώσιμα και ογκώδη αντικείμενα και κατά συνέπεια προκύπτει μεγαλύτερο όφελος λόγω του μικρότερου κόστους μεταφοράς τους αλλά και επιτυγχάνονται καλλίτερες συμφωνίες με τα συστήματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών.

Επίσης συμφωνούμε για το Κέντρο Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) για το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι έως το τέλος του έτους 2023, σαν Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και βεβαίως για το “Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής Στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ)” σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

9. Στις σελ. 72 & 73 στο σχέδιο γίνεται αναφορά για τις προϋποθέσεις δημιουργίας μονάδας κομποστοποίησης, χωρίς να συνοδεύεται από συγκεκριμένη πρόταση δημιουργίας (χωροθέτηση, προϋποθέσεις βιωσιμότητας, κλπ).

Η αναφορά είναι αόριστη και αποσπασματική διότι, αφενός δεν υποστηρίζεται με ως προς τη δημιουργία και τη λειτουργία της με συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία του Δήμου και αφετέρου δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο αναφοράς σε διαδημοτική συνεργασία, για δημιουργία και εγκατάσταση διαδημοτικής μονάδας κομποστοποίησης με την οποία επιτυγχάνονται τόσο η δραστική μείωση των βιοαποβλήτων που θα οδηγούνται εκτός του Δήμου για επεξεργασία, άρα προκύπτει σημαντικό οικονομικό όφελος αφού θα μειωθεί το κόστος εισόδου στο ΧΥΤΑ όσο και η αυτοδιαχείρισή τους, στοιχείο το οποίο συμβάλει στη σχετική αυτονομία διαχείρισης και βεβαίως παράλληλα μειώνεται ο χρόνος απόσβεσης.

10. Στη σελ. 78 αναφέρεται ότι :

Θεωρούμε σκόπιμο την πιλοτική εφαρμογή μηχανικού κομποστοποιητή στον οποίο θα καταλήγουν οργανικά απόβλητα από καφέ κάδους των χώρων ενδιαίτησης (εστιατόρια και συναφείς επιχειρήσεις) κατευθείαν από τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων αυτών.

Έτσι στον Δήμο θα μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων προς αποκομιδή από την Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και θα εφαρμόζεται στην πράξη η αρχή της πρόληψης στη διαχείριση των αποβλήτων.

Η παραπάνω αναφορά είναι σε αντίφαση με τα όσα ορθώς αναφέρονται στη σελ. 8 :

Πρόληψη: Τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα”.

Η δε πιλοτική εφαρμογή σε εστιατόρια και συναφείς επιχειρήσεις θα γίνει στο σύνολο των ορίων του Δήμου ή σε περιορισμένο αρχικά πληθυσμό;

11. Ως προς την πώληση (σελ. 90, 91) προδιαλεγμένων διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών δεν αναφέρεται ο τρόπος της πώλησης σε συνδυασμό με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών.

12. Στη σελίδα 92 στο ΚΕΦ «10. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΣΔΑ»,

γίνεται αναφορά στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και ειδικότερα στο στοιχείο «10.5 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ- «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»-ΑΤ04″ αναφέρεται ότι χρηματοδοτεί ΣΜΑ (Σταθμός Μεταφόρτωσης) (υπάρχει αδειοδοτημένος χώρος σε μας) και την απόκτηση εξοπλισμού (σελ. 95).

Δηλαδή, εμπεριέχεται αναφορά στην επικαιροποίηση, η οποία αξιολογητικά συσχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με τους στόχους του κειμένου, με την οποία κατ΄επέκταση σταθμίζεται η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια των προτεινόμενων με τον Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό σχεδιασμό καθώς και η τεκμηρίωση στο μέγιστο βαθμό της ρεαλιστικότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των προτεινόμενων δράσεων.

Σε τί εξυπηρετεί εντέλει η συγκεκριμένη αναφορά; Να ενημερώσει τους συμπολίτες μας για κάποια σχετική δράση που πρέπει να γίνει στην πόλη μας ή αφορά στους πολίτες άλλων Δήμων;

Ειδάλλως, αν κάτι αναφέρεται μόνο και μόνο για την αύξηση των σελίδων της επικαιροποίησης και δεν σχετίζεται με την πραγματικότητα, θα πρέπει σαν στοιχείο να συνεκτιμηθεί δεόντως ως προς την επάρκεια του σχεδιασμού από την αναθέτουσα Δημοτική Αρχή και τον μελετητή, ο οποίος σε κάθε περίπτωση αμείβεται υπερβολικά!

Η αναζήτηση ενδεικτικών χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των δράσεων είναι πολυτέλεια πραγματικά σ’ αυτό το λειψό σχέδιο επικαιροποίησης του ΤΣΔΑ!

Κλείνοντας σημειώνω τα εξής ;

Ο χρόνος της διαβούλευσης είναι μικρός και μάλιστα εν μέσω μεγάλων εορτών στον τόπο μας και στη χώρα μας.

Ο χρόνος που μεσολάβησε από την περαίωση του σχεδίου επικαιροποίησης (ΟΚΤ. 2021) ήταν αρκετός για να γίνει έγκαιρα η διαβούλευση και σε ικανό χρονικό διάστημα, χωρίς αυτό να συμβεί.

Δεν υπάρχουν εν τέλει καταληκτικές ημερομηνίες / προθεσμίες. Σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε χρονική αδράνεια έχει συμβεί με αποκλειστική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής.

Μέχρι το μεσημέρι της 27ης Δεκ. 2021 δεν υπήρξε κανένα σχόλιο και αυτό σημαίνει ότι η διαβούλευση δεν έχει πετύχει κανένα στόχο.

Επομένως η παράτασή της μέχρι τα μέσα του επόμενου μηνός ίσως συμβάλει σε κάτι καλλίτερο, παράλληλα με την πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας ότι, πρόκειται για ένα σημαντικό σχέδιο για την πόλη μας, για τα οικονομικά των νοικοκυριών και των επαγγελματιών και βεβαίως για το περιβάλλον!

Στο καταληκτικό μέρος του κειμένου αναφέρεται ότι :

Οι πολίτες έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα τους ως παραγωγοί αποβλήτων και από την ένταξη τους στο σύνολο των κατοίκων του Δήμου. Οφείλουν να συμβάλλουν στον ορθό σχεδιασμό και στη λειτουργία συστημάτων ΔσΠ με τρόπο που θα βελτιώνει τη ζωή τους, προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική και την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν”.

Γι’ αυτό η Δημοτική Αρχή, σαν δείγμα ελάχιστης συνέπειας με τα γραφόμενα, πρέπει να μεριμνήσει και να ενημερώσει τους πολίτες ως προς το δικαίωμά τους, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό και όχι να παίρνονται αποφάσεις που αφορούν στους πολίτες ερήμην αυτών!

Για τη Δημοτική Παράταξη “Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου”

Αλεξάκης Δημήτρης, Δημοτικός Σύμβουλος

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
πριν 9 μήνες

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε