Διαβούλευση: Δημόσια Διαβούλευση Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Περιφέρεια Κρήτης

 • 0Votes
 • 1Response
Voting has ended.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Rate this post

Προτείνουμε:

 • Ως μέλος, η ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΠΤΑΣΤΙΚΤΟΣ της Ένωσης Κ.Αλ.Ο Κρήτης:
  • να υπάρξει στήριξη, ενίσχυση και χρηματοδότηση της Ένωσης ως βασικού κοινωνικού και στρατηγικού συμμάχου για τον τελικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατευθύνσεων του σχεδίου δράσης και την πληροφόρηση των φορέων Κ.Αλ.Ο. του Ν. 4430/2016 σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρονται
  • να στηριχθεί η Ένωση Φορέων Κ.Αλ.Ο. Κρήτης ως accelerator των επιχειρήσεων και φορέων κοινωνικής οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης τόσο με τον μεταξύ των αρμοδίων φορέων της και μαζί μας, από κοινού σχεδιασμό συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων από τους διαθέσιμους πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027 του Στόχου Πολιτικής 4 και του EΚΤ+, όσο και με την παραχώρηση κινητής και ακίνητης περιουσίας στην Ένωση για την υλοποίηση των δράσεων της Ένωσης ως θερμοκοιτίδας κοινωνικής καινοτομίας .
 • Να ενισχυθούν οι δράσεις της Ένωσης Φορέων Κ.Αλ.Ο. Κρήτης για την
  δικτύωση επιχειρήσεων και φορέων της κοινωνικής οικονομίας στην
  Περιφέρεια
 • 2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  • η ποικιλομορφία της κοινωνικής οικονομίας και η ικανότητά της μπορεί να προσφέρει καινοτόμες λύσεις για τις κύριες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και αποτελεί τον κύριο παράγοντα της επιτυχίας της
  • να προωθούνται και να μην αποκλείονται φορείς κοινωνικών επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς που θα προκύψουν για την υλοποίηση του σχεδίου • να προωθήσει τον πολιτισμό, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει μέσω της κοινωνικής οικονομίας στο αστικού, στο πλαίσιο  ολοκληρωμένων αναπτυξιακών σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) για τις υποβαθμισμένες γειτονιές των κύριων αστικών κέντρων της Περιφέρειας, μεταξύ άλλων και μέσω της στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων που χωροθετούνται σ’ αυτά τα αστικά κέντρα.
  • την αποκλειστική διάθεση των πόρων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε αυτήν, χωρίς αναπροσαρμογές για άλλους σκοπούς, όπως έχει παρατηρηθεί στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο κ.α.
  • το πρόγραμμα InvestEU θα έχει καθοριστική σημασία για τη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων κοινωνικής οικονομίας, χάρη στα τέσσερα σκέλη πολιτικής που περιλαμβάνει, και ιδίως στο «σκέλος πολιτικής μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και στο «σκέλος πολιτικής κοινωνικών επενδύσεων και δεξιοτήτων», που συμπεριλαμβάνει τη μικροχρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας

• να ενεργοποιηθεί και να προάγεται η σύναψη κοινωνικά υπεύθυνων δημόσιων συμβάσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες, ως καίριο μέσο για την αύξηση της διαφάνειας των δημόσιων προμηθειών, την καταπολέμηση των πρακτικών διαφθοράς, την τόνωση του ανταγωνισμού και της συμμετοχής επιχειρηματικών φορέων ποικίλου μεγέθους στις δημόσιες συμβάσεις, καθώς
και την προώθηση κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών, όπως αυτές που χαρακτηρίζουν την κοινωνική οικονομία
• να προωθηθεί και να υλοποιηθεί στους ΟΤΑ η πρωτοβουλία «Buying for social impact» (Αγορές κοινωνικού αντικτύπου), με την οποία μελετήθηκε η μεταφορά της ευρωπαϊκής οδηγίας (2021/C 237/01) για τις δημόσιες προμήθειες στο εθνικό δίκαιο δεκαπέντε κρατών μελών και να διοργανωθούν εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο για τη διάδοση των ευκαιριών σύναψης υπεύθυνων δημόσιων συμβάσεων
• να προωθηθεί στους ΟΤΑ η δυνατότητα κατ’ αποκλειστικότητα ανάθεσης συμβάσεων σε όλες τις μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων
• να ενεργοποιηθεί και να προωθηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης η πρόβλεψη του Νόμου για την παραχώρηση κινητής και ακίνητης περιουσίας από τους ΟΤΑ κάθε βαθμού, προς τους φορείς Κ.Αλ.Ο. όπως προβλέπεται από τον Ν. 4430/2016, καθώς αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη των φορέων και την δημιουργία βιώσιμων και ηθικών θέσεων εργασίας αλλά και την αξιοποίηση υποδομών με την ένταξή τους σε άλλα προγράμματα της
περιόδου 2021-2027
• το σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης να
αναπτύξουν στρατηγικές διαφανών και κοινωνικά υπεύθυνων δημόσιων προμηθειών και να σταματήσει η αδιαφανής πρακτική των απευθείας αναθέσεων χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι φορείς Κ.Αλ.Ο. με συναφή δραστηριότητα στις προσκλήσεις και τις προκηρύξεις
• να κινήσει ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων κοινωνικής οικονομίας που προσφέρει το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021 2027
• να δεσμευθεί η στήριξη λειτουργίας της ενιαίας δικτυακής πλατφόρμας της Ένωσης για τις επιχειρήσεις και τους φορείς, καθώς και την επιχειρηματικότητα, μέσω διαφόρων μορφών κοινωνικής οικονομίας, η οποία ήδη αποτελεί παράδειγμα σε εθνικό επίπεδο. Εκεί, ήδη συγκεντρώνονται όλες οι ευρωπαϊκές μελέτες και εκθέσεις για την κοινωνική οικονομία, καθώς και οι ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και φορείς. Το κύριο μέλος για την χάραξη και τη διαχείριση της εν λόγω δικτυακής πλατφόρμας θα είναι η Ένωση και όχι τρίτοι συνεργάτες της Π.Κ. καθώς η θεματική πλατφόρμα της κοινωνικής οικονομίας θα λειτουργεί μέσα στους κόλπους της ευρωπαϊκής πλατφόρμας έξυπνης εξειδίκευσης και θα συνιστά το κατάλληλο μέσο για την τόνωση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, στο οποίο συμμετέχουν ήδη επτά ευρωπαϊκές περιφέρειες και το οποίο θα ληφθεί υπόψη στο μελλοντικό
ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία
• να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση των Περιφερειακών Σχεδίων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 (ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2021 – 2027), καθώς στο προτεινόμενο σχέδιο δράσης για τον Στόχο Πολιτικής 4 (ΣΠ4), ΔΕΝ αναφέρονται δράσεις για την «κοινωνική οικονομία» σε αντίθεση με το εθνικό σχέδιο (Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 2021-2027 «ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΣΠΑ 2021-2027», όπως αυτό εγκρίθηκε από
την Ε.Ε. – CCI 2021EL16FFPA001) όπου αναφέρεται ρητά η στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας.
• να σταματήσει η τακτική δημιουργίας σύγχυσης εννοιών, καθώς η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι νομοθετικά καλυμμένη με τον Ν4430/2016 ενώ η κοινωνική οικονομία αποτελείται από ένα ευρύτερο σύνολο φορέων, τις περισσότερες φορές χωρίς σαφές νομικό καθεστώς και ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν δράσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τον ευρωπαϊκό και τον εθνικό σχεδιασμό, βλάπτοντας την κοινωνική επιχειρηματικότητα ως μέσο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
• να προωθηθεί η δημιουργία σήματος ηθικής και ποιοτικής, κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης για τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας και αυτό το σήμα, να συμπεριληφθεί στα υπόλοιπα της Περιφέρειας Κρήτης, για την ενδυνάμωση και την προώθηση σύναψης συνεργασιών μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων και ιδιωτικών και δημόσιων φορέων.

1
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,78 out of 5)
Loading...
πριν 1 έτος

Ένα σχόλιο

 1. Μόνιμος σύνδεσμος στο σχόλιο
  ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΡΗΤΗΣ

  Συγχαρητήρια στην Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ Κρήτης για τις τεκμηριωμένες προτάσεις της.

  24 Σεπτεμβρίου 2021 στις 15:53

Σχολίασε