Διαβούλευση: ΜΠΕ Γυψορυχείου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΒΕΕ (Αίτηση 9)

 • 0Votes
 • 0Responses
Voting has ended.

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Rate this post
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      

      NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ                  

     ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ                                                                                      

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Του ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με την επωνυμία Δήμος Κισσάμου, με ΑΦΜ 997738238, Δ.Ο.Υ χανίων,  που εδρεύει στην Κίσσαμο και εκπροσωπείται νόμιμα

 

ΚΑΤΑ

 

-Της με Α.Π. 4154/19-11-2021 Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου με τίτλο «Γυψορυχείο (αίτηση 9- έκτασης  178,8820242 στρ.) στη θέση Προφήτης Ηλίας Στομίου, Τ.Κ. Βάθης, Δ.Ε.Ιναχωρίου Δήμου Κισσάμου στην Π.Ε. Χανίων, με φορέα έργου την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΒΕΕ»

– Κάθε άλλου συναφούς εκδοθέντος ή εκδοθησόμενου, εγγράφου.

 

Με την παρούσα και έχοντας προφανές έννομο συμφέρον ζητάμε την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης και κάθε άλλου, εκδοθέντος ή εκδοθησόμενου, συναφούς εγγράφου για τους κάτωθι νομίμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:

 

Ι. Λόγοι αντιρρήσεων και ανάκλησης της προσβαλλόμενης απόφασης

 

 • Α – Πρώτος λόγος

Το παντελώς απαράδεκτο και αβάσιμο της υπό κρίση Μ.Π.Ε βάσει της «ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» του Ι.Γ.Μ.Ε.

 

Η Γενική ΕταιρείαΜεταλλευτικών και ΕρευνητικώνΕκμεταλλεύσεων Α.Ε. (ΓΕΜΕΕ), ως έχουσα αποκλειστική σχετική αρμοδιότητα, τα έτη 1968, 1969, 1970 προέβη, στην υπό κρίση περιοχή Προφήτης Ηλίας Στομίου Βάθης Ιναχωρίου Δήμου Κισσάμου Χανίων, σε έντεκα (11)  ερευνητικές γεωτρήσεις συνολικού μήκους 2 χιλιομέτρων. Οι πέντε (5) από τις ανωτέρω γεωτρήσεις υλοποιήθηκαν στην υπο εξέταση θέση. Το Ι.Γ.Μ.Ε. εξέτασε και έκανε πλήρως δεκτά τα πορίσματα των ως άνω ερευνητικών εργασιών συμπεριλαμβάνοντας αυτά στην μελέτη του με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» [ Σχετ. 1]. Όπως επίσης προαναφέρεται, η παραπάνω μελέτη εκδόθηκε από το Ι.Γ.Μ.Ε. στην Αθήνα το έτος 1980 με συγγραφείς τον κ. Δρούγκα Ι και την κ. Κωνσταντινίδου Ε. βρίσκεται δε στη βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης με ταξιθετικό αριθμό 5185 καθώς και στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης με ταξιθετικό αριθμό 338.47553635 Δ. Μάλιστα, η ανωτέρω μελέτη χρησιμοποιείται από όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες ως “οδηγός”  για τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

Περαιτέρω, στην ως άνω μελέτη και δη στη σελίδα 40 αυτής αναφέρεται ότι το κοίτασμα της εν λόγω περιοχής στο σύνολό του δεν δύναται να θεωρηθεί εκμεταλλεύσιμο λόγω ποιότητας. Εν συνεχεία, αναφέρει ότι από τις 11 γεωτρήσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή μόνο από τις 2 εξ αυτών προκύπτει δυνατότητα εξόρυξης. Για τις υπόλοιπες 9 αποκλείει τη δυνατότητα εξόρυξης λόγω της ποιότητας του κοιτάσματος. Ενώ και για τις 2 γεωτρήσεις εκ των οποίων αναφέρεται η δυνατότητα εξόρυξης σημειώνεται ότι η ποσότητα του  γύψου δεν είναι η καταλληλότερη.

Όμως, σύμφωνα με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας « Η στάθμιση σε συμμόρφωση προς τις αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης, κατά τρόπο ώστε να μην παραβιάζεται η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεί υποχρέωση καταρχήν των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας. Συνεκτιμώνται ο τρόπος και η μέθοδος κατασκευής και λειτουργίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης και ο ειδικότερος χαρακτήρας του εξυπηρετούμενου δημόσιου συμφέροντος. Εξέταση από τον δικαστή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως βασικού μέσου εφαρμογής της αρχής της πρόληψης: Ειδικότερα, εξετάζεται: Αν η μελέτη ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις του νόμου / αν το περιεχόμενό της είναι επαρκές ώστε να παρέχεται στα αρμόδια διοικητικά όργανα η δυνατότητα να διακριβώνουν και να αξιολογούν τους κινδύνους και τις συνέπειες του έργου ή της δραστηριότητας και να εκτιμούν αν η πραγματοποίησή του είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και της συνταγματικές επιταγές / αν το προσδοκώμενο όφελος τελεί σε σχέση αναλογίας με την τυχόν επαπειλούμενη βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος. Αποτελεί δε αντικείμενο ελέγχου αν από τα στοιχεία της δικογραφίας και με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας, η προκαλούμενη βλάβη για το περιβάλλον είναι μη επανορθώσιμη ή προφανώς δυσανάλογη με το προσδοκώμενο όφελος και έχει τέτοια έκταση και συνέπειες ώστε προδήλως να αντιστρατεύεται την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης (ΣτΕ 2939/2017 7μ., 103/2018 7μ., Ολομ. 1761/2019)».

Επομένως, η Διοίκηση, για την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου με τίτλο « Γυψορυχείο (αίτηση 8– έκτασης 249,3744936 στρ) στη θέση Προφήτης Ηλίας Στομίου, Τ.Κ. Βάθης, Δ.Ε. Ιναχωρίου Δήμου Κισσάμου στην Π.Ε. Χανίων, οφείλει, κατά πρώτον να συνεκτιμήσει τον τρόπο και τη μέθοδο κατασκευής και λειτουργίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης σε συνδυασμό με τον ειδικότερο χαρακτήρας του εξυπηρετούμενου δημόσιου συμφέροντος. Θα πρέπει να εξακριβώσει και να αξιολογήσει τους κινδύνους και τις συνέπειες του έργου και της δραστηριότητας του. Θα πρέπει να ελέγξει και να εκτιμήσει αν η πραγματοποίησή του είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και της συνταγματικές επιταγές γεγονός το οποίο καθόλα αρνούμαστεσύμφωνα με τα παρακάτω αναλυτικώς εκτιθέμενα. Θα πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να ελέγξει και να εκτιμήσει εάν το προσδοκώμενο όφελος τελεί σε σχέση αναλογίας με την τυχόν επαπειλούμενη βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος.

Εν προκειμένω, η προκαλούμενη από την εγκατάσταση καιδραστηριότητα του έργου Γυψορυχείο στην εν λόγω περιοχή περιβαλλοντική βλάβη είναι μη επανορθώσιμη.

Η προκαλούμενη δε περιβαλλοντική βλάβη πρέπει να αξιολογηθεί σε σύγκριση με τα πορίσματα ανωτέρω «ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» του ΙΓΜΕ [ Σχετ. 1], και συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη ότι :

 • από τις 11 γεωτρήσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή μόνο από τις 2 εξ αυτών προκύπτει δυνατότητα εξόρυξης
 • Για τις 9 θέσεις όπου έλαβαν χώρα γεωτρήσεις το ΙΓΜΕ αποκλείει τη δυνατότητα εξόρυξης λόγω της ποιότητας του κοιτάσματος.
 • Για τις 2 γεωτρήσεις εκ των οποίων αναφέρεται η δυνατότητα εξόρυξης σημειώνεται ότι η ποσότητα του γύψου δεν είναι η καταλληλότερη.

Ως εκ τούτου, καθίσταται απόλυτα σαφές ότι η προκαλούμενη από την λειτουργία του γυψορυχείου περιβαλλοντική βλάβη  είναι προφανώς δυσανάλογη με το προσδοκώμενο όφελος και έχει τέτοια έκταση και συνέπειες ώστε προδήλως να αντιστρατεύεται την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για τους λόγους αυτούς η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί.

 

 • Β – Δεύτερος λόγος

Το παντελώς ανυπόστατο, απαράδεκτο αβάσιμο, αναληθές και αντίθετο με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας,  πόρισμα  ερευνητικών εργασιών  διαπίστωσης κοιτασμάτων βιομηχανικού ορυκτού (γύψου) βάσει του οποίου εκδόθηκε  η προσβαλλόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

 

Η προσβαλλόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Γυψορυχείο στη θέσηΠροφήτηςΗλίαςΣτομίου, Τ.Κ. Βάθης, Δ.Ε. Ιναχωρίου του Δήμου μας, με δικαιούχο την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΒΕΕ»  εκδόθηκε λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά και μόνο το παντελώς ανυπόστατο, απαράδεκτο αβάσιμο, αναληθές και αντίθετο με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας,  πόρισμα  ερευνητικών εργασιών  διαπίστωσης κοιτασμάτων βιομηχανικού ορυκτού (γύψου) για περιοχές στη θέση Προφήτης Ηλίας Στομίου ΒάθηςΙνναχωρίου Δήμου Κισάμου, που δήθεν έλαβαν χώρα, μετά από αίτημα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΒΕΕ εντός του έτους 2021. Συγκεκριμένα μάλιστα έλαβαν χώρα μετά τις σχετικές  υπ’αρ. 2190/8.11.2019 ,2191/8.11.2019 και 2200/8.11.2019 Αποφάσεις  της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» για την «Χορήγηση έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικού ορυκτού (γύψου), επί δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση Προφήτης Ηλίας Στομίου ΒάθηςΙναχωρίου Δήμου Κισσάμου Χανίων, στην εταιρεία »ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» και υπαγωγή της δραστηριότητας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και Πρότυπες Τεχνικές Δεσμεύσεις (ΠΤΔ)».

Όμως, οι εν λόγω ερευνητικές εργασίας διαπίστωσης κοιτασμάτων βιομηχανικού ορυκτού (γύψου), του έτους 2021, δεν διενεργήθηκαν με τις απαιτούμενες εκσκαφές και γεωτρήσεις αλλά μόνο με δορυφορική χαρτογράφηση των γεωλογικών σχηματισμών. Σε αντίθεση δε με την έρευνα με γεωτρήσεις και εκσκαφές, η δορυφορική χαρτογράφηση, επ’ουδενί δεν  δύναται να αποτυπώσει, τουλάχιστον, όχι στον ίδιο βαθμό και πληρότητα, την υπάρξη ή μη κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτού.

Σε κάθε δε περίπτωση οι χρονολογούμενες το ετος 2021 ερευνητικες εργασίες στην εν λόγω περιοχή δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη ως αντιβαίνουσες τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

Ειδικότερα, στο άρθρο 3 του Π.Δ 285/1979:  Εκμίσθωση δημοσίων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών- μαρμάρων (24491), το οποίο καταργήθηκε με  το άρθρο 20 της ΥΑ ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918 (ΦΕΚ Β 2304/18.6.2018) ορίζεται « Δια  πλειοδοτικής   δημοπρασίας   εκμισθούνται   δημόσια   λατομεία βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, εφ` όσον :  α) Εγένετο εις ταύτα εκμετάλλευσις οιασδήποτε μορφής ή β) Διενεργήθησαν ερευνητικά έργα υπό του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.).Στο άρθρο 17 του ίδιου Π.Δ. ορίζεται «Διά  την  κατά  τας  διατάξεις  του  άρθρου 10 του Ν. 669/1977   παρεχομένη υπό του Νομάρχουαρχικήν ή κατά παράτασινσυναίνεσιν,  προς   διενέργειαν  ερευνητικών  εργασιών  επί  εκτάσεως  ανηκούσης εις το Δημόσιον, υποβάλλεται υπό του ενδιαφερομένου αίτησις, προς  τον  αρμόδιονΝομάρχην,  συνοδευομένη  υπό  τοπογραφικού  σχεδιαγράμματος,  ως  εν τη περιπτώσει (β) της  παρ.  1  του  άρθρου  12  του  παρόντος  Π.  Δ/τος,  ορίζεται.   Η  κατά  τα  άνω συναίνεσις, δέον να αναφέρεται εις έκτασινενιαίαν και ουχί μείζονα των 100 στρεμμάτων.  Συναίνεσις δεν  παρέχεται,  εφ`  όσον  εντός  της  αιτουμένης  προς έρευναν   εκτάσεως  έλαβε  χώρανεκμετάλλευσις  οιασδήποτε  μορφής,  ή    εγένοντο ερευνητικά έργα  υπό  του  ΙΓΜΕ,  ή  προηγείται  αίτησις  περί μισθώσεως  δι`  απ`  ευθείας συμβάσεως κατά τας διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος Π.Δ/τος.   Επί  πλειόνων  αιτουμένων  συναίνεσιν  διά  την διενέργειαν  ερευνητικών  εργασιών,  εις  τον αυτόν χώρον, προτιμάται ο  πρώτος υποβαλών εις την αρμοδίανΝομαρχίαν την σχετικήν αίτησιν.

Στο άρθρο 59 του Ν. 4442/ 2016 αναφέρεται δε ρητώς « 1. Η διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε δημόσια ή δημοτική έκταση για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρήσεων, πλην της μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και των ασβεστολιθικών αντιολισθηρών, για τα οποία δεν απαιτείται έρευνα υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7.  2. Η έγκριση χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δίδει τη δυνατότητα διενέργειας ερευνητικών εργασιών και επέχει θέση αποδεικτικού παραχώρησης του δικαιώματος έρευνας.3. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της έγκρισης οφείλει να υποβάλει στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση τα εξής: α) αίτηση με τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1: 5000 και παράβολο ύψους 3.000 ευρώ της παρ. 2 του άρθρου 66. Η αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξετάζει αν εντός της αιτούμενης έκτασης: αα) είχε παρασχεθεί δυνατότητα εκμετάλλευσης οποιουδήποτε λατομικού ορυκτού και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο πενταετίας από τη λήξη, παύση ή ανάκλησή της, β) διενεργείται, ή προγραμματίζεται έρευνα από το Δημόσιο (Ι.Γ.Μ.Ε.), ή είχε διενεργηθεί στο παρελθόν και έχουν διαπιστωθεί κοιτάσματα,γγ) προηγείται άλλη αίτηση για διενέργεια ερευνητικών εργασιών ή μίσθωση. Αν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση, απορρίπτει την αίτηση. Αν δεν έχει υποβληθεί, ενημερώνει αμελλητί τον ενδιαφερόμενο για την υποβολή των εξής επιπλέον δικαιολογητικών:…».

Εν προκειμένω, όπως προαναφέρθηκε, για την διενέργεια των ερευνητικών εργασιών του έτους 2021 εκδόθηκαν οι σχετικές  υπ’αρ. 2190/8.11.2019 ,2191/8.11.2019 και 2200/8.11.2019 Αποφάσεις χορήγησης έγκρισης  της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» . Όμως, οι ως ανω αποφάσεις εκδόθηκαν κατά παράβαση των παραπαάνω αναλυτικώς αναφερόμενων νομοθετικών διατάξεων. Τούτο διότι, οι υπό κρίση αποφάσεις χορήγησης έγκρισης διενέρεγειας ερευνητικών εργασιών εκδόθηκαν βάσει της με αριθμ. πρωτ. 2118Η/03-08-2015 (ΔΤΕ 1625/05-08-2015) παντελούς αναληθούς δήλωσης – απάντησης του Ι.Γ.Μ.Ε., ότι δήθεν στην εν λόγω περιοχή δεν έχουν ήδη εκτελεστείερευνητικάέργααπό τούτο ( Ι.Γ.Μ.Ε.).

Συγκεκριμένα, στα αναφερόμενα ως ληφθέντα υπόψη έγγραφα για την έκδοση των ανωτέρω, υπ’αρ. 2190/8.11.2019 ,2191/8.11.2019 και 2200/8.11.2019 Αποφάσεων  της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» για την «Χορήγηση έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικού ορυκτού (γύψου), αναφέρεται μεταξύ άλλων, στην παρ. ii στοιχείο 2    (σελ. 3) «…. Τα ακόλουθαστοιχεία και έγγραφααπό το σχετικόφάκελο που τηρείται στην υπηρεσία μας: … Το με αριθμ. πρωτ. οικ. ΔΤΕ 678/29-05-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Ι.Γ.Μ.Ε., συνοδευόμενοαπό το σχετικότοπογραφικόδιάγραμμα, προκειμένου να εξεταστεί αν εντός της αιτούμενηςέκτασηςδιενεργείταιήπρογραμματίζεταιέρευνααπό το Δημόσιο (Ι.Γ.Μ.Ε.), ήείχεδιενεργηθεί στο παρελθόν και έχουνδιαπιστωθείκοιτάσματα. …….Την με αριθμ. πρωτ. 2118Η/03-08-2015 (ΔΤΕ 1625/05-08-2015) σχετικήαπάντησή του, σύμφωνα με την οποία δεν έχουνεκτελεστείερευνητικάέργααπό το Ι.Γ.Μ.Ε., στην αιτούμενηπεριοχή».

Εντούτοις, η απάντηση του Ι.Γ.Μ.Ε. ότι δήθεν στην αιτούμενη περιοχή δεν έχουν εκτελεστεί ερευνητικά έργα είναι παντελώς αβάσιμη και αναληθής. Τούτο αποδεικνύεται πλήρως από το βιβλίο μεταλλείων του Νομού Χανίων, την συντασσόμενη από το Ι.Γ.Μ.Ε. μελέτη με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» καθώς και από τις με αριθμό 2038/2019  και 2039/2010 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο βιβλίο μεταλλείων του Νομού Χανίων ήδη από το έτος 1953 έχουν κατατεθεί αιτήματα εκπόνησης ερευνητικών έργων και εξόρυξης γύψου στην εν λόγω περιοχή. Επίσης, στο βιβλίο μεταλλείων του Νομού Χανίων ρητώς αναφέρεται ότι τα έτη 1968, 1969, 1970, στις υπό εξέταση θέσεις της περιοχής Στομίου Βάθης, έλαβε χώρα συστηματική έρευνα με δίκτυο γεωτρήσεων από την εταιρεία με την επωνυμία Γενική ΕταιρείαΜεταλλευτικών και ΕρευνητικώνΕκμεταλλεύσεων Α.Ε. (ΓΕΜΕΕ).

Όσον αφορά δε την, κατά το χρόνο των εν λόγω ερευνητικών εργασιών, ήτοι τα έτη 1968-1970, σχετική αποκλειστική αρμοδιότητα της ως άνω ΓενικήςΕταιρείαςΜεταλλευτικών και ΕρευνητικώνΕκμεταλλεύσεωνΑ.Ε.πρέπει να ληφθεί υπόψη  ότι  η τελευταία ιδρύθηκε από την Ελληνική ΤράπεζαΒιομηχανικήςΑναπτύξεως (ΕΤΒΑ) (ΦΕΚ 975/31.12.1965) με σκοπό την εκτέλεσηερευνητικών και μεταλλευτικώνεργασιών. Πριν την ίδρυση της δε υπεγράφη, μεταξύ των ΥπουργείωνΟικονομικών, Συντονισμού και Βιομηχανίας και της ΕΤΒΑ, σύμβαση για την εκτέλεση των παραπάνωεργασιών βάσει των διατάξεων του Ν.Δ. 4433/1964 «περί μεταλλευτικώνερευνών του Δημοσίου».

Το 1970, η ΓΕΜΕΕ είχε ήδη οργανώσει 16 ερευνητικά εργοτάξια για την έρευναμεταλλευμάτων και ορυκτών, είχε πραγματοποιήσει 50 περίπουγεωλογικές και κοιτασματολογικέςαναγνωρίσειςχώρων, μεγάλοαριθμό χημικώνπροσδιορισμών, γεωτρήσειςσυνολικού μήκους 55.000 μέτρων και γεωλογικέςχαρτογραφήσεις 175.000 στρεμμάτων. Από το έτος 1971 συνέβαλε στην ανάπτυξη των δημιουργούμενωναπό την «ΕΤΒΑ ΒιομηχανικέςΠεριοχές (ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.)» βιομηχανικών περιοχών σε διάφορα διαμερίσματα της χώρας αναλαμβάνοντας βασικά έργα και μελέτες υποδομής.

Έτσι, η Γενική Εταιρεία Μεταλλευτικών και Ερευνητικών Εκμεταλλεύσεων Α.Ε. (ΓΕΜΕΕ), ως έχουσα αποκλειστική σχετική αρμοδιότητα, τα έτη 1968, 1969, 1970 προέβη, στην υπό κρίση περιοχή Προφήτης Ηλίας Στομίου Βάθης Ιναχωρίου Δήμου Κισσάμου Χανίων, σε έντεκα (11)  ερευνητικές γεωτρήσεις συνολικού μήκους 2 χιλιομέτρων. Οι πέντε (5) από τις ανωτέρω γεωτρήσεις υλοποιήθηκαν στην υπο εξέταση θέση.

Εν συνεχεία, τα πορίσματα των ως ανω γεωτρήσεων κοινοποιήθηκαν στο Ι.Γ.Μ.Ε.. Το Ι.Γ.Μ.Ε. εξέτασε και έκανε πλήρως δεκτά τα πορίσματα των ως άνω ερευνητικών εργασιών. Μάλιστα, το Ι.Γ.Μ.Ε , συμπεριέλαβε τα πορίσματα των ως άνω ερευνητικών εργασιών στην συντασσόμενη από αυτό μελέτη με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΥ ΚΡΗΤΗΣ».

Η παραπάνω μελέτη εκδόθηκε από το Ι.Γ.Μ.Ε. στην Αθήνα το έτος 1980 με συγγραφείς τον κ. Δρούγκα Ι. και την κ. Κωνσταντινίδου Ε. βρίσκεται δε στη βιβλιοθήκε του Πολυτεχνείου Κρήτης με ταξιθετικό αριθμό 5185 καθώς και στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης με ταξιθετικό αριθμό 338.47553635 Δ. Μάλιστα, η ανωτέρω μελέτη χρησιμοποιείται από όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες ως “οδηγός”  για τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

Είναι δε απόλυτα σαφές, ότι από την συμπερίληψη των εν λόγω πορισμάτων στην παραπάνω μελέτη του Ι.Γ.Μ.Ε. αποδεικνύεται περίτρανα ότι το  Ι.Γ.Μ.Ε. όχι μόνο ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω γεωτρήσεων και των αποτελεσμάτων – πορισμάτων αυτών αλλά επίσης ότι εξέτασε αυτά αρμοδίως, ουδόλως τα αμφισβήτησε, αντιθέτως τα υιοθέτησε  στο σύνολο τους αποδεχόμενο τα σχετικά συμπεράσματα αυτών.

Εφόσον δε το Ι.Γ.Μ.Ε χρησιμοποίησε και στην ουσία αποδέχτηκε τα πορίσματα των διεξαχθέντων γεωτρήσεων στην εν λόγω περιοχή για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΥΨΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», είναι σαφές ότι κρίθηκε μη αναγκαίο να προβεί το ίδιο με δικά του μέσα σε ερευνητικά έργα στην εν λόγω περιοχή.

Περαιτέρω, με τις  με αριθμό 2038/2019  και 2039/2010 αποφάσεις του ΣτΕ κρίθηκε  και αποδείχθηκε ότι « …4. όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, στην ευρύτερη περιοχή του..( για την οποία εκδόθηκαν και οι προσβαλλόμενες πράξεις) ,  η οποία ευρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νομού Χανίων, εντοπίσθηκαν, μετά από ερευνητικές εξορύξεις κατά το παρελθόν, σημαντικά κοιτάσματα γύψου (βλ. σχετ. χάρτες κοιτασμάτων του Ι.Γ.Μ.Ε.).Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής, συνεστήθη ιδιωτικός φορέας με σκοπό την αξιοποίηση των εν λόγω κοιτασμάτων. Στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων, διεξήχθη νέα έρευνα από τη Γενική Εταιρεία Μεταλλευτικών Ερευνών και Εκμεταλλεύσεων (Γ.Ε.Μ.Ε.Ε.), η οποία, βάσει των αποτελεσμάτων που συγκέντρωσε από δεκατέσσερις ερευνητικές γεωτρήσεις, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα γυψούχα κοιτάσματα της περιοχής είναι άριστης ποιότητας και από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, με τα ευρισκόμενα δε στην περιοχή.., αποτελούν τα μοναδικά εναπομείναντα κοιτάσματα ένυδρης γύψου. Για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αυτών εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, κατασκευάσθηκαν δε σε παρακείμενη παράκτια έκταση 165 στρ. λιμενικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων που θα αναπτύσσονταν στην περιοχή. Παρά ταύτα, αιτήματα αδειοδότησης παρόμοιων δραστηριοτήτων απορρίπτονταν με την αιτιολογία ότι η χωροθέτηση της οχλούσας αυτής δραστηριότητας δεν ήταν σκόπιμη πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του υπό εκπόνηση Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Ιναχωρίου (βλ. και ../30.9.2008 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Κρήτης), προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία πραγματικών καταστάσεων που θα ανέτρεπαν τον μελλοντικό σχεδιασμό των χρήσεων γης της περιοχής. Αίτηση ακυρώσεως κατά μιας εκ των πράξεων απορρίφθηκε με την 739/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας..».

Από τα όσα παραπάνω δέχθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, με απόλυτη σαφήνεια συνάγεται στην υπό κρίση περιοχή έχουν λάβει χώρα ερευνητικές εξορύξεις βάσει των οποίων το Ι.Γ.Μ.Ε. σύνταξε σχετικούς χάρτες κοιτασμάτων.

Συνεπώς, παντελώς  αναληθώς και τεχνηοτρόπως το Ι.Γ.Μ.Ε.,  με το με αριθμ. πρωτ. 2118Η/03-08-2015 (ΔΤΕ 1625/05-08-2015) έγγραφο του δηλώνει ότι στην εν λόγω περιοχή δήθεν δεν έχουνεκτελεστείερευνητικάέργααπό το Ι.Γ.Μ.Ε. Ήτοι, το Ι.Γ.Μ.Ε. ενώ ρωτήθηκε αν στο παρελθόν έχουν διενεργηθεί ερευνητικά έργα από το Δημόσιο, με προφανή σκοπό παραπλάνησης, απέκρυψε, πρώτον, ότι στην εν λόγω περιοχή έχουν εκτελεστεί ερευνητικά έργα, δεύτερον, ότι τα πορίσματα αυτών υιοθέτησε πλήρως το Ι.Γ.Μ.Ε.

Ως εκ τούτου, τόσο η διατύπωση της σχετικής ερώτησης που ετέθη στο Ι.Γ.Μ.Ε και αναφέρει αν το ίδιο έχει προβεί σε ερευνητικά έργα στην εν λόγω περιοχή, όσο και η διατύπωση της απάντηση που εδόθη από το Ι.Γ.Μ.Ε., ότι δεν έχει προβεί σε τέτοιου είδους έργα στο συγκεκριμένο σημείο, είναι παντελώς παραπλανητικές, αναληθείς και αβάσιμες. Η μόνη ερώτηση που έπρεπε να έχει τεθεί συνίσταται στο εάν έχουν λάβει χώρα νόμιμες ερευνητικές εργασίες στην εν λόγω περιοχή και αν το Ι.Γ.Μ.Ε  έχει λάβει γνώση των  πορισμάτων  αυτών.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, η προσβαλλόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Γυψορυχείο στη θέσηΠροφήτηςΗλίαςΣτομίου, Τ.Κ. Βάθης, Δ.Ε. Ιναχωρίου του Δήμου μας, η οποία στηρίζεται στην αντιβαίνουσα τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας έγκριση ερευνητικών εργασιών καθόσον εκδόθηκε βάσει της ανωτέρω παραπλανητικής και αναληθούς δήλωσης του Ι.Γ.Μ.Ε. πρέπει να απορριφθεί άλλως να ανακληθεί.

 

 

 • Γ – Τρίτος λόγος

Παράβαση των διατάξεων των άρθρων 24, 79 και 106 του Συντάγματος και των άρθρων 5  και 9 του νόμου 2508/1997

 

Από τον συνδυασμό των άρθρων 24 παρ. 1 και 2, 79 παρ. 8 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος συνάγεται ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος αποτελεί τη χωρική έκφραση των προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ανήκει στην αρμοδιότητα του κράτους, το οποίο υποχρεούται, σύμφωνα με τις αρχές και τα πορίσματα της επιστήμης της χωροταξίας, να λαμβάνει τα αναγκαία για τον ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, οι κατά το δυνατόν βέλτιστοι όροι διαβίωσης του πληθυσμού και η οικονομική ανάπτυξη σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας. Εντός του πλαισίου αυτού, ουσιώδης συντελεστής για τη βιώσιμη ανάπτυξη και, κατά μείζονα λόγο, για την προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, των οποίων η οικιστική και εν γένει οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συνδέεται με τη διατήρηση του χαρακτήρα τους και του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντός τους και να μην παραβιάζει τη φέρουσα ικανότητά τους (ΣτΕ 387/2014 επταμ., 3920/2010 Ολομ. κ.ά.), είναι τα χωροταξικά σχέδια, με τα οποία τίθενται, με βάση την ανάλυση των δεδομένων και την πρόγνωση των μελλοντικών εξελίξεων, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο για τη διαμόρφωση των οικιστικών περιοχών, των περιοχών άσκησης παραγωγικών δραστηριοτήτων και των ελεύθερων χώρων στις εκτός σχεδίου περιοχές (ΣτΕ 3920/2010 Ολομ. κ.ά.).

Από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται, περαιτέρω, ότι προς τον χωροταξικό σχεδιασμό πρέπει να εναρμονίζονται όλοι οι κατωτέρου επιπέδου σχεδιασμοί, στους οποίους περιλαμβάνεται, ιδίως, ο πολεοδομικός σχεδιασμός.

Στο δε άρθρο 13 του Ν. 4447/2016 ορίζεται ρητώς “. Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και Πολεοδομικών Μελετών συνεχίζονται με βάση τις διατάξεις δυνάμει των οποίων εκπονούνται”.

Εν προκειμένω, η κατεύθυνση χωρικής ανάπτυξης της περιοχής για την οποία εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες αποφάσεις, χαράζεται από το υπό έγκριση Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του τέως Δήμου Ιναχωρίου (νυν Δήμου Κισσάμου), το οποίο ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε αρμοδίως στις 2-2-2010 ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Επομένως, οι διατάξεις του νόμου 2742/1999 οι οποίες ίσχυαν κατά το χρόνο εκμπόνησης του υπό έγκρισηΣ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του τέως Δήμου Ιναχωρίου (νυν Δήμου Κισσάμου) συνεχίζουν να ισχύουν και να δεσμεύουν όσον αφορά την εφαρμογή και εκτέλεσή του. Δηλαδή, το υπό έγκριση ΣΧΟΟΑΠ πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν αναφορικά με τις γνωμοδοτήσεις και τις εγκρίσεις αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στην περιοχή που αυτό αφορά.

Συγκεκριμένα, συμφωνία με τις ως άνω συνταγματικές απαιτήσεις, ο ισχύων κατά τον κρίσιμο χρόνο ν. 2742/1999 (Α΄ 207, βλ. ήδη ν. 4269/2014, Α΄ 142) προέβλεψε τις εξής κατηγορίες σχεδίων: α) το γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, με το οποίο προσδιορίζονται οι βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής (άρθρο 6), β) τα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, τα οποία εξειδικεύουν και συμπληρώνουν τις γενικές κατευθύνσεις του γενικού πλαισίου είτε σε ορισμένους τομείς δραστηριότητας, είτε σε ειδικές περιοχές του εθνικού χώρου (άρθρο 7), καθώς και γ) τα περιφερειακά πλαίσια, τα οποία, εναρμονιζόμενα με τα προαναφερόμενα χωροταξικά σχέδια, καθορίζουν σε επίπεδο περιφέρειας και, κατά περίπτωση, σε επίπεδο νομών ή άλλων γεωγραφικών ενοτήτων, τις κατευθύνσεις και τα προγραμματικά πλαίσια για τη χωροθέτηση των βασικών παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας (άρθρο 8). Το άρθρο 9 του ίδιου νόμου προέβλεψε, περαιτέρω, τις συνέπειες της έγκρισης των πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης εν σχέσει προς τα λοιπά μέσα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο. Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται, ειδικότερα, υποχρέωση εναρμόνισης των προωθούμενων, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ρυθμιστικών σχεδίων, γενικών πολεοδομικών σχεδίων, σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, σχεδίων ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας, ζωνών οικιστικού ελέγχου, περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων ή άλλων σχεδίων χρήσεων γης προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριμένων περιφερειακών πλαισίων και, σε περίπτωση που η διαδικασία εκπόνησης των τελευταίων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις του γενικού και των εγκεκριμένων ειδικών χωροταξικών σχεδίων. Προβλέπεται, συναφώς, ότι, μέχρι την έγκριση των ανωτέρω πλαισίων, η εκπόνηση των ρυθμιστικών σχεδίων, των γενικών πολεοδομικών σχεδίων και των λοιπών σχεδίων χρήσεων γης, καθώς και η έκδοση των συναφών κανονιστικών και ατομικών διοικητικών πράξεων, γίνεται κατόπιν συνεκτιμήσεως των διαθέσιμων στοιχείων του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού και, ιδίως, αυτών που προκύπτουν από ήδη εκπονηθείσες ή υπό εκπόνηση μελέτες χωροταξικού περιεχομένου (άρθρα 9 παρ. 1-2).

Η, κατά τα ανωτέρω, υποχρέωση εναρμόνισης επεκτείνεται και στα ήδη εγκεκριμένα κατά την έναρξη ισχύος του ν. 2742/1999 ρυθμιστικά σχέδια, τα οποία, κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου, πρέπει να τροποποιούνται ή να αναθεωρούνται καταλλήλως με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις που τα διέπουν, προκειμένου να ενσωματώσουν τις προβλέψεις του γενικού, των ειδικών και των περιφερειακών πλαισίων (παρ. 2). Προβλέφθηκε, τέλος, ότι και τα εγκεκριμένα περιφερειακά πλαίσια πρέπει να τροποποιούνται ή να αναθεωρούνται, προκειμένου να εναρμονίζονται προς τις κατευθύνσεις του γενικού και των ειδικών χωροταξικών πλαισίων (άρθρο 9 παρ. 3, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3851/2010, Α΄ 85).

Με τις προμνησθείσες διατάξεις του ν. 2742/1999 καθιερώνεται σύστημα ιεράρχησης μεταξύ των διαφόρων επιπέδων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, το οποίο είναι, καταρχήν, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Συντάγματος και προβλέπει υποχρέωση εναρμόνισης των κατωτέρων μέσων προς τον υπερκείμενο γενικό και ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό εθνικού επιπέδου. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, το γενικό χωροταξικό πλαίσιο, με το οποίο προσδιορίζονται οι βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου, αποτελεί τη βάση αναφοράς για το συντονισμό και την εναρμόνιση των επί μέρους αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων, περιλαμβανομένων και των ειδικών και περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού. Περαιτέρω, τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια συνιστούν τη γενική πρόταση χωροταξικής οργάνωσης συγκεκριμένων παραγωγικών τομέων μείζονος εθνικής σημασίας, που διατυπώνεται μετά από εκτίμηση των βασικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας στους συγκεκριμένους τομείς και των εκτιμώμενων επιπτώσεών τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, εξειδικεύουν δε και συμπληρώνουν τις κατευθύνσεις του γενικού πλαισίου και συγκροτούν με αυτό ένα συνεκτικό σύνολο γενικών κατευθύνσεων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο. Εξάλλου, τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια, με τα οποία επιδιώκεται, κατ’ εκτίμηση των φυσικών, οικονομικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων της οικείας περιφέρειας, η προώθηση της αειφόρου, ισόρροπης και διαρκούς ανάπτυξής της, πρέπει να εναρμονίζονται τόσο προς τις κατευθύνσεις του γενικού, όσο και προς εκείνες των ειδικών χωροταξικών πλαισίων, τις επιμέρους ρυθμίσεις των οποίων εξειδικεύουν και συμπληρώνουν. Τέλος, κατά το σύστημα του νόμου, τα υποδεέστερα μέσα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως είναι, ιδίως, τα ρυθμιστικά σχέδια, τα γενικά πολεοδομικά σχέδια και τα λοιπά παντός είδους σχέδια χρήσεων γης, πρέπει να εναρμονίζονται προς τα περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια, εφόσον αυτά είναι σύμφωνα με τα, τυχόν, υφιστάμενα ειδικά σχέδια (βλ. ΣτΕ 1421/2013 επταμ.), μόνον δε κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του χωροταξικού σχεδίου της οικείας περιφέρειας, τα σχέδια αυτά πρέπει να εναρμονίζονται απευθείας προς τις γενικές κατευθύνσεις και τις ειδικότερες επιλογές του γενικού και των ειδικών χωροταξικών πλαισίων. Εντός του πλαισίου αυτού, τα υποκείμενα τοπικά σχέδια χωρικού σχεδιασμού (Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Π.Ο.Α.Π.Δ. κ.ά.), με τα οποία καθορίζονται οι επιτρεπόμενες ανά περιοχή χρήσεις γης και οι λοιποί όροι για την υποδοχή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, εκπονούνται σε συμφωνία προς τις κατευθύνσεις του οικείου περιφερειακού πλαισίου, κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται, μέσω της βαθμιαίας εξειδίκευσης στα διαδοχικά στάδια του σχεδιασμού των προβλεπόμενων σε αυτό κριτηρίων, η τήρηση των γενικών επιλογών του περιφερειακού σχεδιασμού, και, κατ’ επέκταση, να επιτυγχάνεται η συνεκτική και σύμφωνη με την αρχή της αειφορίας διαχείριση του χώρου (ΣτΕ 700/2016).

Εν προκειμένω, για την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης και των σχετικών προηγηθέντωνυπ’αρ. 2190/8.11.2019 ,2191/8.11.2019 και 2200/8.11.2019 Αποφάσεων  της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» για την «Χορήγηση έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικού ορυκτού (γύψου), επί δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση Προφήτης Ηλίας Στομίου ΒάθηςΙναχωρίου Δήμου Κισσάμου Χανίων, στην εταιρεία »ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» και υπαγωγή της δραστηριότητας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και Πρότυπες Τεχνικές Δεσμεύσεις (ΠΤΔ)», ελήφθη υπόψη « Το με αρ. πρ. 5015/17-09-2019 (ΔΤΕ 2088/18-09-2019), έγγραφο της Δ/νσηςΥπηρεσίαςΔόμησης Δ. Χανίων, σύμφωνα με το οποίοπροκύπτειότι, η αιτούμενηπεριοχή βρίσκεταιεντόςπεριοχών που αναφέρονται ως «Εκτεταμένεςπεριοχέςεπιφανειακήςεξόρυξηςγύψου», όπωςαποτυπώνεται στο χάρτηΠ.2δ με θέμα«Περιβάλλον, Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπίο της ΠεριφέρειαςΚρήτης» της αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της ΠεριφέρειαςΚρήτης (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/08-01-2017)”.

Όμως, το Περιφερειακό Χωροταξικό  Πλαίσιο της ΠεριφέρειαςΚρήτης (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/08-01-2017)” αποτυπώνει στην υπό εξέταση περιοχή, της ύπαρξη ενός βιομηχανικού ορυκτού, ωστόσο, επ’ουδενί δεν ορίζει και δεν προβλέπει την δημιουργία λατομικής ζώνης στην εν λόγω περιοχή.

Μάλιστα το εγκεκριμένο αναθεωρημένο πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης (42284/13.10.2017 απόφαση του ΥΠΕΝ, ΑΑΠ 260), στο άρθρο 16 αυτού αναφέρει ότι «ειδικώς ως προς τα λατομεία γύψου της περιοχής του Στομίου προτείνεται, “νέος σχεδιασμός που έχει ως συνέπεια την … παύση της λατομικής δραστηριότητας σε αυτές τις περιοχές”, μέρος των οποίων εντάσσεται σε περιοχή ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) και παράκτιας ζώνης ήπιας οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης (χάρτης Π.2α – Χωροταξική Οργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης).

Επομένως, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι σχετικές αποφάσεις της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την χορήγηση έγκρισης ερευνητικών εργασιών στην εν λόγω περιοχή εκδόθηκαν κατά παράβαση του εγκεκριμένου πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

Επιπλέον, κατά την έκδοση  αυτών, παντελώς εσφαλμένα δεν ελήφθη υπόψη ότι ηδημόσια δασική έκταση για την οποία χορηγήθηκε, έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων βιομηχανικού ορυκτού,  βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής που, βάσει της μελέτης της Β2 φάσης του υπό έγκριση Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Δήμου Ιναχωρίου (νυν Δήμου Κισσαμου) χαρακτηρίζεται ως περιοχή ειδικής προστασίας του τοπίου, στην οποία δεν επιτρέπεται η εξορυκτική δραστηριότητα ούτε η διάνοιξη νέων οδών, ο δε ισχύων για την περιοχή χωροταξικός σχεδιασμός δεν προβλέπει, ως επιτρεπόμενη χρήση, την ανάπτυξη λατομικών δραστηριοτήτων.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, για την έκδοση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αλλά και των σχετικών αποφάσεων έγκρισης ερευνητικών εργασιών, η εκδούσα αρχή, όφειλε να λάβει υπόψη τη μελέτη του σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης της ανοικτής πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) τέως Δήμου Ιναχωρίου, το οποίο απαγορεύει την δημιουργία λατομικής ζώνης στην εν λόγω περιοχή και βάσει αυτού να τις απορρίψει.

Πρέπει δε να ληφθεί υπόψη, ότι ήδη το ΣτΕ, με την με αριθμό 739/2011 απόφαση του,  έχει εξετάσει αίτηση ακύρωσης επί απόρριψής έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Ίδρυση και λειτουργία ορυχείου βιομηχανικών ορυκτών (ένυδρος γύψος – ανυδρίτης)» σε έκταση 198,04 στρεμμάτων στη θέση όρμος Στομίου Βάθης του Δημοτικού Διαμερίσματος Βάθης Δήμου Ιναχωρίου (νυν Δήμου Κισσάμου) Ν. Χανίων, ήτοι για την ίδια ένδικη περιοχή, και έχει αποφανθεί ως εξής : «……Με την 5444/29.10.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης δεν εγκρίθηκαν  οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Ίδρυση και λειτουργία ορυχείου βιομηχανικών ορυκτών (ένυδρος γύψος – ανυδρίτης)» σε έκταση 198,04 στρεμμάτων στη θέση όρμος Στομίου Βάθης του Δημοτικού Διαμερίσματος Βάθης Δήμου Ιναχωρίου Ν. Χανίων με φορέα λειτουργίας και εκμετάλλευσης την εταιρία «………. ΑΕΒΕ», το οποίο αφορά Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης στις 23.11.2006. Όπως αναφέρεται στην απόφαση αυτή, οι λόγοι μη έγκρισης της δραστηριότητας αυτής, είναι εκείνοι που αναφέρονται στην ομόφωνη 103/13.7.2007 αρνητική γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χανίων, οι οποίοι και εκτίθενται συνοπτικά στην επίμαχη απόφαση, σε συνδυασμό με την επίσης αρνητική γνωμοδότηση του Δήμου Ιναχωρίου (νυν Δήμου Κιςσάμου). Ειδικότερα, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων με την 103/13.7.2007 πράξη γνωμοδότησε αρνητικά ως προς την έγκριση του ως άνω έργου με τις σκέψεις, πλην άλλων, ότι με σειρά παρεμβάσεων έχει προσδιορισθεί η αναπτυξιακή φυσιογνωμία του Δήμου Ιναχωρίου με στρατηγικά σημεία ανάπτυξης τον πρωτογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας και ενόψει αυτού, κατασκευάστηκαν δύο λιμνοδεξαμενές, οριοθετήθηκε γη υψηλής παραγωγικότητας για την εγκατάσταση μονάδων εντατικής γεωργικής καλλιέργειας και επιπλέον θεσμοθετήθηκε περιοχή ΠΕΡΠΟ στην επίμαχη θέση, ότι η εξόρυξη γύψου, σε αντίθεση με τις ως άνω δραστηριότητες, δεν λειτουργεί φιλικά προς το περιβάλλον, ότι στην ευρύτερη περιοχή του έργου υπάρχει συσσώρευση προστατευόμενων περιοχών και ειδών, ότι για την ίδια περιοχή εκκρεμούν και άλλες αιτήσεις για την εγκατάσταση ορυχείων γύψου, που δεν μπορούν να εξεταστούν αποσπασματικά, διότι σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης για οποιαδήποτε εγκατάσταση ορυχείου γύψου στην περιοχή υπάρχει υποχρέωση προηγούμενης χωροθέτησής της από υποκείμενη πράξη σχεδιασμού, όπως είναι το υπό εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ Ιναχωρίου, του οποίου θα πρέπει να έχει προηγηθεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και ότι η επίμαχη δραστηριότητα συνδέεται με συνοδά έργα (δρόμοι προσπέλασης, εργοστάσιο επεξεργασίας γύψου, λιμενικό έργο φόρτωσης γύψου) για τα οποία υπάρχει υποχρέωση συνολικού περιβαλλοντικού προελέγχου. Στην ως άνω απόφαση του Γ.Γ. Περιφερείας Κρήτης αναφέρεται επίσης ότι ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως ΠΕΡΠΟ έρχεται σε αντίθεση με τη λειτουργία ορυχείου γύψου, ότι λόγω της πρόβλεψης του άρθρου 7 του ν. 669/1977, κατά την οποία η άδεια εκμετάλλευσης του ορυχείου μπορεί να έχει διάρκεια έως σαράντα έτη, δεν θα υπάρχει δυνατότητα για αλλαγή χρήσης με την ανά πενταετία τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ, ότι πρέπει, σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης να οριοθετηθούν οι ζώνες απαγόρευσης μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και να προσδιοριστεί ο αριθμός των μονάδων εξόρυξης, και ότι δημιουργούνται από γνωμοδοτήσεις της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων……….Επειδή, στο άρθρο 3 Γ.3.7.1. της 25291/25.6.2003 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης» (Β΄ 1486) ορίζεται ότι: « … Η μεταλλευτική δραστηριότητα είναι σχετικά έντονη και περιβαλλοντικά οχλούσα, ιδιαίτερα όσον αφορά στα επιφανειακά Λατομεία, όπου εξορύσσονται αδρανή και στα επίσης επιφανειακά Μεταλλεία του Γύψου. Η κατεύθυνση για την αντιμετώπιση αυτών των οξυμένων προβλημάτων απαιτεί την, σε πρώτη φάση, απαγόρευση της εξόρυξης αδρανών και γύψου εντός των ορίων των περιοχών του Δικτύου «Φύση 2000», καθώς και τον ακριβή χωρικό προσδιορισμό των περιοχών όπου δεν θα επιτρέπονται τέτοιου είδους δραστηριότητες πλησίον των μνημείων, μνημειακών συνόλων, χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών και τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, από τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού (Γ.Π.Σ., ΣΧΟΟΑΠ κ.λπ.)». Εξάλλου, με το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 2837/2000 «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 178), ορίζεται ότι : «1.α. Ο χώρος στον οποίο εντοπίζεται κοίτασμα μεταλλευτικών, βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων θεωρείται εκ του νόμου χωροθετημένο μεταλλείο ή λατομείο αντίστοιχα. β. Για την έρευνα και εκμετάλλευση όλων των παραπάνω έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2115/1993. γ ….». Περαιτέρω, η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε, στην οποία παραπέμπει το ως άνω άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 2837/2000, ορίζει ότι «Για την εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, καθώς και την εντός αυτών ανέγερση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κτιρίων που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση δεν απαιτείται η υπό της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) προβλεπόμενη προέγκριση χωροθετήσεως», ενώ εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 669/1977 «Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων» (Α΄ 241) ο γύψος αποτελεί βιομηχανικό ορυκτό. Εξάλλου, κατά τις παραγράφους 1α και 2 του άρθρου 4 του πιο πάνω ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α΄), για την πραγματοποίηση νέων ή την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων δημοσίων ή ιδιωτικών έργων ή δραστηριοτήτων απαιτείται η έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος, μετά από υποβολή, για τα έργα της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή τα έργα που είναι πιθανόν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον, μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τέλος, κατά την παρ. 6 περ. στ. του αυτού άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, «προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση δεν απαιτείται … στις περιοχές που εντοπίζονται κοιτάσματα μεταλλευτικών ορυκτών, βιομηχανιών ορυκτών και μαρμάρων, σύμφωνα με την περ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄), καθώς και στις μεταλλευτικές και λατομικές περιοχές που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία». Κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, ερμηνευόμενων σε συνδυασμό τόσο με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος, όσο και με τις διατάξεις των οδηγιών 84/360/ΕΟΚ, 85/337/ΕΟΚ, 97/11/Ε.Ε. και 96/61/ Ε.Ε. του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε συμμόρφωση προς τις οποίες εκδόθηκαν ο ν. 1650/1986 και ο ν. 3010/2002, κατά την έκδοση της πράξεως εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων, εξετάζονται όχι μόνο τα στοιχεία που, κατά την οικεία νομοθεσία, ερευνώνται κατά την έκδοση της πράξεως αυτής αλλά και όλα τα λοιπά στοιχεία, τα οποία, κατά τις ανωτέρω διατάξεις του εθνικού και του κοινοτικού δικαίου, αποτελούν αντικείμενο εξετάσεως κατά τα προγενέστερα στάδια της σχετικής διοικητικής διαδικασίας. Τα στοιχεία αυτά είναι, μεταξύ άλλων, η κατ’ αρχήν συμβατότητα της ασκήσεως της συγκεκριμένης εξορυκτικής δραστηριότητος προς τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία δεν αποκλείεται να καταλήξει, υπό τις ειδικές εκάστοτε περιστάσεις, σε άρνηση της έγκρισης της ασκήσεως της δραστηριότητος ακόμη και σε περιοχή όπου έχει εντοπισθεί κοίτασμα ορυκτών, καθώς και η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής, από την οποία θα εκκινήσει ή στην οποία θα εντοπισθεί η εξορυκτική δραστηριότητα, σε συνδυασμό πάντοτε προς τις τυχόν εκάστοτε υφιστάμενες γενικότερες κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού (πρβλ. ΣτΕ 293/2009, 2059/2007, 1990/2007, 998/2005). Περαιτέρω, από τις ανωτέρω διατάξεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης συνάγεται, ότι προϋπόθεση για την ανάπτυξη εξορυκτικών δραστηριοτήτων είναι ο ακριβής καθορισμός από υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού, των περιοχών, στις οποίες οι δραστηριότητες αυτές θα απαγορεύονται, ο καθορισμός δε αυτός θα γίνει δεδομένου ότι η συνέχιση της εγκατάστασης εξορυκτικών δραστηριοτήτων πριν τον καθορισμό των περιοχών αυτών θα είχε ως αποτέλεσμα δημιουργία τετελεσμένων καταστάσεων οι οποίες θα καθιστούσαν δυσχερή ή και ατελέσφορο τον επικείμενο αυτό σχεδιασμό και την εφαρμογή του. Εξάλλου, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, για την έγκριση της ανάπτυξης εξορυκτικής δραστηριότητας απαιτείται η συνεκτίμηση και της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος και των γενικότερων κατευθύνσεων του χωροταξικού σχεδιασμού, ακόμη και αν πρόκειται για περιοχή, στην οποία έχει εντοπιστεί κοίτασμα ορυκτού.12. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, αιτιολογείται νομίμως η ανωτέρω απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Κρήτης, με την οποία δεν εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για το επίμαχο έργο με τη σκέψη, πλην άλλων, ότι δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί οι περιοχές, όπου θα απαγορεύονται οι εξορυκτικές δραστηριότητες, όπως απαιτεί το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, δεδομένου, μάλιστα, ότι κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης αυτής ήταν εκκρεμής η διαδικασία εκπόνησης του ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ιναχωρίου, το οποίο, όπως αναφέρεται και στη σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του, θα συνιστά το «στρατηγικό επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού για τον Δήμο Ιναχωρίου». Περαιτέρω, νομίμως ελήφθησαν υπόψη ως στοιχείο της αιτιολογίας της ανωτέρω απόφασης αφενός το γεγονός ότι η περιοχή, στην οποία βρίσκεται το επίμαχο έργο έχει θεσμοθετηθεί ως περιοχή ΠΕΡΠΟ με την 32063/26.7.2006 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923 καθώς και εκτός οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους περιοχή στο Νομό Χανίων» (ΦΕΚ Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων 42), εφόσον οι γενικές κατευθύνσεις ΠΕΡΠΟ αποτελούν προσχέδιο τομεακού χωροταξικού σχεδιασμού, που πρέπει να εναρμονίζεται με τις επιλογές των εγκεκριμένων πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού (Π.Ε. 158/2003), και αφετέρου η σωρευτική δράση περισσότερων ενδιαφερομένων για εξορυκτική δραστηριότητα στην περιοχή, για την οποία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον τριών εταιριών για την ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων, και μάλιστα με επικαλυπτόμενα αιτήματα ως προς τη θέση εγκατάστασης αυτών των δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ένταξη της ανάπτυξης της δραστηριότητας αυτής σε ευρύτερο και ορθολογικό σχεδιασμό, ενόψει και των διαπιστώσεων που περιέχονται στα κείμενα της Δ΄ φάσης της από Ιουνίου 1999 Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης Τμήματος Δυτικών Ακτών Ν. Χανίων, στην οποία γίνεται αναφορά στα «προβλήματα που δημιουργεί ο ανορθόδοξος τρόπος εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων» (σελ. 28) και στο γεγονός ότι γίνεται «εξόρυξη του ορυκτού σε θέσεις που δημιουργούν προβλήματα υποβάθμισης της ευρύτερης περιοχής» (σελ. 34). …………….. η άρνηση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για το επίμαχο έργο βρίσκει έρεισμα στην προαναφερόμενη διάταξη του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφερείας Κρήτης, κατ’ επίκληση του οποίου, μεταξύ άλλων, εκδόθηκε η απόφαση αυτή….Επειδή, ενόψει των παραπάνω και μη προβαλλομένου άλλου λόγου ακυρώσεως, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση…».

Περαιτέρω, η υπό κρίση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκδόθηκε παντελώς εσφαλμένα όχι μόνο λόγω της ως άνω ρητής απαγόρευσης δημιουργίας λατομικής ζώνης, αλλά επιπλέον διότι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ανωτέρω  Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. :

 1. Στην εν λόγω περιοχή υπάρχουν οικισμοί σε εγγύτητα και ανεμπό­διστη οπτική επαφή και συγκεκριμένα:

α) Ο οικισμός  «Χρυσοσκα­λίτισσα» (τουριστικός οικισμός) μέσω του οποίου υπάρχει η μοναδική πρόσβαση στο Νομό προς την παγκοσμίου φήμης για την οικολογικής και αισθητικής αξία περιοχή της Ελαφονήσου η οποία απέχει τρία χιλιόμετρα από τον οικισμό. Ο ίδιος οικισμός, μάλιστα, διαθέτει το μεγάλης ακτινοβολίας μοναστήρι της Χρυσοσκα­λίτισσας, κέντρο επίσκεψης πολλών χιλιάδων επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο οικισμός Χρυσοσκαλίτισσας απέχει δύο χιλιάδες δεκαπέντε μέτρα ακριβώς (2015) και όχι 2.500 από τη μονάδα επε­ξεργασίας γύψου.

β) Ο οικισμός «Κεφάλια», ο οποίος απέχει χίλια διακόσια είκοσι τέσσερα μέτρα από τη μονάδα επεξεργασίας γύψου.

γ. Υπάρχει, επίσης, γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας σύμφωνα με το σχετικό νόμο με δίκτυα και λιμνοδεξαμενή κατασκευασμένα από δεκαπενταετίας.

 

 1. Η περιοχή του όρμου Στομίου ευρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Φύση 2000 με ΚΩΛ.Gr 4340004, Gr 4340015. Ευρίσκεται, επίσης, σε άμεση γειτνίαση και άμεση οπτική επαφή με την περιοχή όπου έχουν εκπονηθεί προγράμματα «Life»για την προστασία της βιοποικιλότητας (πρόγραμμα για την προστασία των Γυπαετού και Χρυσαετού, τα οποία είναι είδη υπό εξαφάνιση και ελάχιστα ζευγάρια αναπαραγωγικά έχουν απομείνει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο). Τα είδη αυτά της ορνιθοπανίδας εντοπίζονται από ολόκληρη την Ελλάδα μόνο στην Κρήτη με πολύ λίγα ζευγάρια (5). Από κοινοτικούς πόρους δέ διατέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μέσα από προγράμματα «Life»με σκοπό την προστασία και διατήρηση τους. Επισημαίνεται με έμφαση ότι οι φωλιές είναι σε άμεση οπτική επαφή και απέχουν 1884 και 2040 μέτρα από τη θέση της μονάδας επεξεργασίας γύψου πολύ κοντά και εντός της περιοχής όπου υπάρχουν τα γυψοφόρα κοιτάσματα και όπου εταιρείες προτείνουν λατομεία εξόρυξης γύψου με εκρηκτικά.

 

 1. Ο Όρμος και η περιοχή Στομίου ευρίσκονται σε άμεση αλληλεξάρτηση με την διεθνώς αναγνωρισμένη παραλία Ελαφονήσου διότι από εκεί διέρχεται η μοναδική οδός (επαρχιακό οδικό δίκτυο), η οποία συνδέει τον οικισμό της Χρυσοσκαλίτισσας, το Ελαφονήσι και τον οικισμό Κεφάλια με την πόλη των Χανίων και της Κισάμου αλλά και με τα διαμετακομιστικά κέντρα (Βόρειος Οδικός άξονας ΒΟΑΚ, Λιμάνι Σούδας, Λιμάνι Κισά­μου, Αερο­δρόμιο Χανίων). Από αυτό το δρόμο περνάνε εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών κάθε χρόνο. Η ακτή του Όρμου Στομίου διαθέτει εξάλλου παραλία πολυσύχναστη τουλάχιστον εννιακοσίων μέτρων, η οποία αποτελείται από βότσαλο και άμμο και δεν είναι βραχώδης παραλία.

 

 1. Σύμφωνα, τέλος, τόσο με μία σειρά ομόφωνων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ιναχωρίου όσο και με τις εξίσου ομόφωνες αποφάσεις του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Χανίων με αριθμούς 108 και 109/2009, καθίσταται σαφές ότι επιδιώνεται:

Α) Ο αναπτυξιακός προσανατολισμός της συγκεκριμένης περιοχής σε ήπιας και φιλοπεριβαλλοντικής μορφής δραστηριότητες,

Β) Η τήρηση του  πλήθους των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων για τα προστατευόμενα είδη, ενδιαιτήματα, περιοχές NATURA που χαρακτηρίζουν την περιοχή ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.

 

Εξάλλου, η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄  Βαθμού εκ της συνταγματικής της θέσης και αποστολής πρέπει να έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο για τον αναπτυξιακό προσανατολισμό του Δήμου. Ακόμη δηλαδή και εάν ήθελε θεωρηθεί (εσφαλμένα κατά τα παραπάνω) ότι η αδειοδότησητου έργου γυψορυχείοστην εν λόγω περιοχή συμφωνεί με τις τυπικές προϋποθέσεις του Νόμου, και σ’ αυτήν την περίπτωση η ρητή αντίθεση της Δημοτικής Αρχής, του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίως όμως της τοπικής κοινωνίας θα έπρεπε από μόνη της να αποτελεί το τελικό κριτήριο αδειοδότησης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γα την περιβαλλοντική αδειοδότησηγυψορυχείου στην εν λόγω περιοχή πρέπει να απορριφθεί.

 

 

ΙΙ. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

 

Με προφανές έννομο συμφέρον ο Δήμος μας ασκεί τις παρούσες κατά των προσβαλλόμενων πράξεων οι οποίες αφορούν την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αδειοδότησηΓυψορυχείουστη θέση Προφήτης Ηλίας, Στομίου, Τ.Κ. Βάθης, Δ.Ε. Ιναχωριουτου Δήμου μας. Ειδικότερα, ο Δήμος Κισσάμου αποτελεί πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α. στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006,όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρου 95 του Ν.3852/2010,όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 10η΄ άρθρου 18Ν.3870/2010,ΦΕΚ Α 138/9.8.2010,η προστασία και η αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των υδάτινων πόρων και των εσωτερικών υδάτων, η καταπολέμηση της ρύπανσης στη διοικητική του περιφέρεια, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης (παρ.β. 7), η συμμετοχή τους σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (παρ. β. 9), η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα…. (παρ. γ .10) , η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων (παρ. γ. 11).Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών (παρ. γ. 12)

Άλλωστε, όπως ρητώς ορίζει η πρώτη παράγραφος του ως άνω άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006, οι δημοτικές και οι Κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Νόμου 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, αποτελεί αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο του Δήμου, ήτοι εντάσσεται στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, για την άσκησητων σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής…  Ειδικότερα: ..Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ιι) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών, iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,ν) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. Επίσης, στην παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου 73 του Νόμου 3852/2010 ορίζεται ότι « Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο Αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων».

Στο άρθρο 23 του ΠΔ 323/1989, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του νόμου 2218/1994 ορίζεται «Η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων, κύρια μέριμνα των οποίων αποτελεί η προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της.   Στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων ανήκουν ιδίως…η) η προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, ηπροστασία της ζωής και της υγείας των κατοίκων και η κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων πρόληψης, άμεσης βοήθειας και θεραπείας,ιε) ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα,..τηνηχορρύπανση, τη ρύπανση των θαλασσών από πηγές ξηράς, την προστασία των επίγειων και υπόγειων υδάτων αποθεμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας όταν πρόκειται για πράξεις που αφορούν το περιβάλλον αναγνωρίζεται έννομο συμφέρον σε μία ευρύτερη κατηγορία ενδιαφερομένων που στηρίζονται στο συνταγματικό τους δικαίωμα του άρθρου 24, διότι πρόκειται για έννομο αγαθό πολύ ευρείας εμβέλειας (425/2001, 209/2002, 1230/2002 ΣτΕ). Έχει δε κριθεί ότι   παραδεκτώς και νόμιμα ασκήθηκε ενώπιον του ΣτΕ  παρέμβαση από τον  τέως Δήμο Ινναχωρίου, νυν Δήμο Κισσάμου, κατά τη συζήτηση  για την ακύρωση τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης από τον Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) διοικητικής προσφυγής που άσκησε η αιτούσα κατά της 5444/29.10.2007 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία δεν εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την ίδρυση και λειτουργία ορυχείου βιομηχανικών ορυκτών (ένυδρος γύψος – ανυδρίτης) στη θέση «Όρμος Στομίου Βάθης», στην περιφέρεια του Δήμου Ιναχωρίου Ν. Χανίων, με δικαιούχο την αιτούσα ανώνυμη εταιρεία. Τούτο διότι, με προφανές έννομο συμφέρον παρεμβαίνει ο Δήμος Ιναχωρίου, στην εδαφική περιφέρεια του οποίου, επιδιώκεται να εγκατασταθεί το επίμαχο έργο [739/2011 ΣτΕ].

Από τα στις προηγούμενες παραγράφους αναφερόμενα συνάγεται με σαφήνεια ότι από την εκμετάλλευση λατομείου επιδεινώνονται οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου μας διότι  προκαλείται, μεταξύ άλλων, ρύπανση στο νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά, δημιοουργούνται δυσάρεστες οσμές, σκόνη, αέριοι ρύποι, όχληση και θόρυβος ενώ επίσης βλάπτονται ανεπανόρθωτα το περιβάλλον, οι καλλιέργειες και εν γένει η αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή. Επιπλέον, δεδομένου ότι  η αιτούμενη έρευνα για την εγκατάσταση επιχείρησης εκμετάλλευσης λατομείου αφορά  παραθαλάσσια περιοχή, πλησίον της πόλης Κισσάμου, η περιβαλλοντική επιβάρυνση που επιφέρει η λειτουργία του επηρεάζει δυσμενώς, καταστρέφει και υποβαθμίζει το τοπίο και την επικείμενη παραθαλάσσια περιοχή ιδιαιτέρου κάλλους και ομορφιάς. Ως εκ τούτου, προκύπτει με σαφήνεια το έννομο συμφέρον μας για την άσκηση των παρουσών.

 

 

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με τους παραπάνω νόμιμους, βάσιμους και μόνους αληθινούς λόγους  η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί.

 

ΕΠΕΙΔΗ, η παρούσα ασκείται εμπρόθεσμα δεδομένου ότι η προσβαλλομενη πράξη μας κοινοποιήθηκε στις 3-12-2021

 

ΕΠΕΙΔΗ, ο Δήμος Κισάμου έχει δικαίωμα και προφανές έννομο συμφέρον για την  άσκηση της παρούσας η οποία ασκείται παραδεκτά.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και όσους θα προσθέσουμε και θα διευκρινίσουμε νόμιμα και εμπρόθεσμα, με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος μας.

ΖΗΤΑΜΕ

-Να γίνουν οι παρούσες αντιρρήσεις μας  δεκτές  ως παραδεκτές, νόμιμες και ουσιαστικά βάσιμες.

– Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση.

 

Κίσσαμος 13-12-2021

 

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
πριν 3 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε