βαθμολογήστε

Ο Δήμος Τρικκαίων βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ώστε να υποβάλλει μια ολοκληρωμένη, συνεκτική και τεκμηριωμένη πρόταση στη βάση ενός συνολικού και μακροπρόθεσμου σχεδίου για το μέλλον της πόλης των Τρικάλων.

Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για την πόλη μας. Η χρήση σύγχρονων και καινοτόμων αναπτυξιακών εργαλείων (όπως η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση- Ο.Χ.Ε.) και το ύψος των διαθέσιμων πόρων δίνουν τη δυνατότητα για ένα ενιαίο σχέδιο έργων που μπορούν να καθορίσουν την εικόνα της πόλης για τα επόμενα χρόνια. Ένα σχέδιο που βασίζεται σε ένα όραμα για τα Τρίκαλα της επόμενης δεκαετίας. Για μια πόλη έξυπνη, ανθεκτική, αυτάρκη, ευέλικτη και πάνω από όλα βιώσιμη.

Για τη συγκρότηση αυτού του σχεδίου, χρειαζόμαστε τη βοήθεια, τη συμβολή, τη γνώμη σου. Η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων της πόλης είναι κρίσιμη σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της εφαρμογής της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Ο Δήμος έχει συγκροτήσει ένα σχέδιο διαβούλευσης με τους πολίτες και τους φορείς των Τρικάλων, ώστε η Στρατηγική που θα υποβληθεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.

Πρώτο βήμα αυτού του σχεδίου συμμετοχής και διαβούλευσης είναι η συνοπτική ενημέρωση για το έργο και η συλλογή απόψεων επί των πρωταρχικών στόχων που πρέπει να θέσει η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα δημοσιευτεί τεύχος με τη συνοπτική περιγραφή της στρατηγικής και των προτεινόμενων έργων, επί του οποίου θα διεξαχθούν και δημόσιες συζητήσεις- παρουσιάσεις στις οποίες θα κατατεθούν προτάσεις, σκέψεις και προβληματισμοί.

Λίγα λόγια για…

Τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη:

Οι σύγχρονες πόλεις συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού και τις σημαντικότερες οικονομικές και διοικητικές δραστηριότητες. Αυτή η αστική ανάπτυξη δημιουργεί και τα σημαντικά περιβαλλοντικά, κλιματικά και δημογραφικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές και πληθυσμοί, ενώ η κρίση έχει οξύνει και τα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Για τους λόγους αυτούς, σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, υιοθετούνται πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης οι οποίες στηρίζονται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων μέσω  στρατηγικών που καθορίζουν ολοκληρωμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, δημογραφικών και κοινωνικών προκλήσεων που θίγουν τις αστικές περιοχές, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη προώθησης των διασυνδέσεων μεταξύ αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου.

Την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση:

Για να επιτευχθεί η βιώσιμη αστική ανάπτυξη απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη χωρική ανάπτυξη που συνδυάζει τις διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό κ.α. επίπεδο. Όταν μια στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνεπάγεται επενδύσεις από διαφορετικές πηγές και επιχειρησιακά προγράμματα, τότε μπορεί να αξιοποιήσει το καινοτόμο εργαλείο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.).

Τη σημασία της συμμετοχής και της διαβούλευσης:

Βασική πλευρά για την επιτυχία μιας Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) μέσω του εργαλείου της Ο.Χ.Ε. είναι η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων της αστικής περιοχής που επιλέγεται. Μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο διαβούλευσης ο Δήμος κατανοεί καλύτερα τα προβλήματα και τις ανάγκες της πόλης, ενημερώνει και συναποφασίζει για το σχέδιο δράσης και λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις των κατοίκων και των συλλογικών φορέων τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή της στρατηγικής.

Πείτε μας την άποψή σας

 

Α. Συμφωνείτε με την επιλογή του Δήμου Τρικκαίων να εκπονήσει Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και να υποβάλλει πρόταση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη χρηματοδότησή της;

ΝΑΙ                                                                        ΟΧΙ

ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ:

 

Β. Η ομάδα εργασίας του Δήμου θεωρεί πως η περιοχή παρέμβασης της Σ.Β.Α.Α. μπορεί να είναι το σύνολο της αστικής περιοχής του Δήμου. Η πόλη των Τρικάλων συγκροτεί μια λειτουργική ενότητα με χαρακτηριστικά (πληθυσμιακή συγκέντρωση και πυκνότητα, πολεοδομική συγκρότηση και λειτουργία, έκταση κ.α.) που δικαιολογούν την επιλογή στο σύνολό της ως Περιοχή Παρέμβασης. Ποια είναι η γνώμη σας;

Συμφωνώ:                                                          Διαφωνώ:

Άλλη γνώμη:

ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ:

Γ: «Καρδιά» του οράματος και του σχεδίου δράσης της ΣΒΑΑ προτείνεται να είναι η ευρύτερη παραποτάμια περιοχή του ποταμού Ληθαίου, η αναβάθμιση της νότιας εισόδου της πόλης και η σύνδεση περιοχών μέσω δικτύων ήπιας κινητικότητας. Ποια είναι η γνώμη σας;

Συμφωνώ:                                                          Διαφωνώ:

Άλλη γνώμη:

ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ:

 

Δ. Η Στρατηγική θα βασίζεται επίσης σε σειρά δράσεων και έργων κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, με στόχο τη μείωση της ανεργίας, την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της πόλης. Πείτε μας προτάσεις για τέτοιες δράσεις:

Δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα:

 

Δράσεις επιχειρηματικότητας/ απασχόλησης:

 

Ε. Για τη συγκρότηση της Στρατηγικής, είναι αναγκαία η αναγνώριση των θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών της πόλης μας. Πείτε μας την άποψή σας:

1) Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη; (Σημειώστε μέχρι 5 με συνοπτική περιγραφή τους)

1.

2.

3.

4.

 

2) Ποια είναι τα θετικότερα χαρακτηριστικά της πόλης; (Σημειώστε μέχρι 5 με συνοπτική περιγραφή τους)

1.

2.

3.

4.

 

3) Αναφέρετε βασικά προβλήματα, ανάγκες αλλά και θετικά χαρακτηριστικά της πόλης ως προς τις παρακάτω βασικές προκλήσεις:

 

  1. Δημογραφικές (πληθυσμός, ηλικιακή κατανομή, επίπεδο μόρφωσης κ.α.):

 

  1. Κοινωνικές (εισοδήματα, φτώχεια, υγεία- πρόνοια, ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού κ.α.)

 

  1. Οικονομικές (απασχόληση, ανεργία, επιχειρηματική δραστηριότητα, έρευνα και καινοτομία, δημιουργικές βιομηχανίες κ.α.)

 

  1. Κλιματικές (θερμοκρασία, πλημμυρικά φαινόμενα, κυκλοφοριακοί φόρτοι, ενεργειακή κατανάλωση κ.α.)

 

  1. Περιβαλλοντικές (φυσικό περιβάλλον, κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι και Μέσα Μεταφοράς, ποιότητα οικιστικού αποθέματος κ.α.)

 

 

 

4) Πείτε μας με λίγα λόγια την άποψή σας για την πόλη των Τρικάλων:

 

ΣΤ. Θα θέλατε να συμμετέχετε περαιτέρω στη διαβούλευση για τη Σ.Β.Α.Α του Δήμου Τρικκαίων;

ΝΑΙ                                        ΟΧΙ

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: