Πολυεπίπεδη παρουσίαση και επεξεργασία στοιχείων που προκύπτουν και συλλέγονται για τις εν λόγω δομές και τα οποία θα σχετίζονται με τους ωφελούμενους αυτών