Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»

Πλαίσιο

Στις 9 Απριλίου 2020 υπεγράφη η ΚΥΑ για Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης για τους ΟΤΑ Α ́ και Β ́ βαθμού, Συνδέσμους Δήμων και τα νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, με το συμβολικό όνομα «Αντώνης Τρίτσης». Το Πρόγραμμα καλύπτει την προγραμματική περίοδο 2020–2023 και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με δυνατότητα αύξησης της χρηματοδότησης, εάν υπάρξει ανάλογη ζήτηση από τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Το πρόγραμμα καταρτίστηκε έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία, καθώς και:

 • την ανάγκη ενίσχυσης των ΟΤΑ Α ́ και Β ́ βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ με ένα καινοτόμο, ευέλικτο και στοχευμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα, για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής, την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και την εξομάλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού COVID 19.
 • το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • τη σχετική εισήγηση ΓΔΟΤΑΑΠ/ΥΠΕΣ

Στο ΦΕΚ Β΄ 1386 που δημοσιεύτηκε στις 14/04/2020 ορίζονται ο σκοπός, οι στόχοι και οι άξονες προτεραιότητας, η διάρκεια και οι πόροι του προγράμματος ο φορέας διαχείρισης του Προγράμματος, η διαδικασία υποβολής αιτημάτων και τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης τους, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης των δανείων, ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος αυτών, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ. Παρακάτω καταγράφουμε τα βασικά σημεία του προγράμματος και στη συνέχεια τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η Crowdpolicy για την ανάπτυξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα αποτελούν στόχους του προγράμματος:

α) η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών των ΟΤΑ Α ́ και Β ́ βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πολιτών

β) η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η εξομάλυνση των συνεπειών της κρίσης εξαιτίας του κορονοϊού, η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας

γ) η εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και ειδικότερα η στήριξη των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης

δ) η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον πολίτη με στόχο την εμπέδωση της έννοιας του ψηφιακού πολιτισμού

ε) η ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συνεχή ενσωμάτωση νέων αναγκών και απαιτήσεων και ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

Οι στόχοι του Προγράμματος υλοποιούνται μέσω μελετών για την ωρίμανση πράξεων του παρόντος προγράμματος, καθώς και της τρέχουσας και της επόμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, κατασκευής τεχνικών έργωνπρομήθειας αγαθών και υπηρεσιών με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο, καθώς και μέσω οποιαδήποτε άλλης πρόσφορης δράσης στους τομείς αρμοδιότητας των δικαιούχων, όπως ενδεικτικά: περιβάλλον, απασχόληση, ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των οικισμών, ανακύκλωση, πολιτική προστασία, δημόσια υγεία, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός.

Η προγραμματική περίοδος είναι τα έτη 2020–2023, με δυνατότητα παράτασης.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ́ και Α ́ βαθμού, οι Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος είναι όλη η χώρα, ενώ με τις προσκλήσεις είναι δυνατή η ομαδοποίηση δικαιούχων, ανάλογα με τις επενδυτικές ανάγκες, την αναπτυξιακή στόχευση ή επιμέρους κριτήρια (δημογραφικά, ορεινότητα, νησιωτικότητα, κ.α.).

Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος είναι:

α) πολιτική προστασία (απόκτηση εξοπλισμού και μέσων και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την αποτελεσματική εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων), προστασία της δημόσιας υγείας και ιδίως δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, δράσεις τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για την εφαρμογή του Προγράμματος

β) ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των οικισμών (κατασκευή απαραίτητων έργων υποδομής, προστασία αδέσποτων κ.ά. καθώς και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και ανταπόκρισης των ΟΤΑ)

γ) περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α.)

δ) ψηφιακή σύγκλιση (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών — ΤΠΕ, εφαρμογές διαδικτύου των πραγμάτων — Internet of Things, έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, με εφαρμογή στην τοπική διοικητική πρακτική και την καθημερινότητα των πολιτών και στόχο τον μετασχηματισμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»

ε) κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη (δράσεις κοινωνικής συνοχής για την αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες καθώς και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με βασική στόχευση την άρση ή τον μετριασμό του κοινωνικού αποκλεισμού)

στ) παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (όπως ανέγερση σχολείων, αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, εναλλακτικός τουρισμός κ.ά.)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη την προγραμματική περίοδο, ανέρχεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (2.500.000.000,00) ευρώ, χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.).

Η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών δανείων που χορηγούνται από το ΤΠΔ, συνομολογούνται με μεταξύ δικαιούχου και ΤΠΔ και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Σε ειδικές περιπτώσεις (παρ. 2β του αρ.69 ν. 4509/2017) το δάνειο συνομολογείται απευθείας μεταξύ ΥΠΕΣ και ΤΠΔ.

Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή και την ένταξη των έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών στο Πρόγραμμα είναι:

 1. η σκοπιμότητα της πρότασης, η οποία αντανακλά στην ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη, η οποία εξειδικεύεται επιμέρους:
 • στην αναγκαιότητα υλοποίησης των πράξεων σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητά τους στον χρόνο και τη δυνατότητα αξιοποίησής τους
 • στο αποτύπωμα των πράξεων στην τοπική κοινωνία

2. η ωριμότητα της πρότασης

3. ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της πρότασης

4. η ρεαλιστική αποτύπωση του φυσικού αντικειμένου, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και του προϋπολογισμού της

5. η μη δυνατότητα συγχρηματοδότησης από άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Η πρόταση της Crowdpolicy

Η Crowdpolicy διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, ώστε να συνδράμει στην αποτύπωση των αναπτυξιακών αναγκών των ΟΤΑ, των επιμέρους διευθύνσεων και νομικών προσώπων τους ως δικαιούχων του Προγράμματος, προκειμένου:

 • να χρηματοδοτηθούν εγκαίρως και επαρκώς δράσεις που προβλέπονται στον Επιχειρησιακό τους Σχεδιασμό
 • να ενταθούν οι ενέργειες δικτύωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών με τη συμμετοχή σε συμπράξεις αναπτυξιακών — ερευνητικών έργων
 • να αυξηθεί σημαντικά η χρήση ΤΠΕ στις διάφορες λειτουργίες και κυρίως στη διεπαφή με τους πολίτες (εξυπηρέτηση, διαβουλεύσεις, συμμετοχή), οδηγώντας και σε μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • να δοθεί μια νέα δυναμική στην τοπική οικονομία με προώθηση του έξυπνου οικονομικού και ψηφιακού μετασχηματισμού

Ειδικότερα, όσον αφορά στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η Crowdpolicy προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού για Δήμους και Περιφέρειες μέσα από τα CrowdApps, ένα σύνολο cloud εφαρμογών που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος, καθώς και υπηρεσίες ανοιχτής καινοτομίας:

Συνοπτικά παρουσιάζουμε τις πιo σημαντικές:

 • E-Government portal: ολοκληρωμένη πληροφόρηση του πολίτη, δημότη και επισκέπτη, σε όλα τα θέματα για τον Δήμο ή την Περιφέρεια. Η πύλη εξασφαλίζει τη διαφάνεια, ενημέρωση και εξυπηρέτηση του πολίτη μέσα από το κέντρο ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-gov center για παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών.
 • Chat Bot: εξυπηρετεί φορείς, πολίτες, επιχειρήσεις και οποιονδήποτε θέλει να μάθει περισσότερες πληροφορίες ή να εξυπηρετηθεί σχετικά με τον Δήμο σε ένα ενιαίο περιβάλλον με φυσική γλώσσα, το οποίο μάλιστα ήδη υπάρχει στα κινητά των χρηστών (Facebook Messenger, viber, whatsapp, widget στο site κοκ)
 • Crowd Participation: πλατφόρμα που επιτρέπει την οργάνωση και πραγματοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης για τα έργα και τις δράσεις της Πόλης, του Δήμου ή της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση
 • Παρουσίαση και αξιολόγηση δημοτικού έργου: σύγχρονο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για την αποτελεσματική διαχείριση και απεικόνιση των έργων και των δράσεων του Δήμου.

Αναλυτικά όλες οι εφαρμογές των CrowdApps είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο https://hello.crowdapps.net/index/ .

Πέραν του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων των ΟΤΑ μπορούν να αξιοποιηθούν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως:

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μας καλέσετε στο 2169002600 είτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Crowdpolicy Site: www.crowdpolicy.com

CrowdApps: hello.crowdapps.net