Η πλατφόρμα Open Dashboard αποτελεί ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο για την προβολή καίριων πληροφοριών, όπως οι δαπάνες, τα έσοδα, οι κατανομές πόρων, τα προγράμματα και την πρόοδο των έργων ενός φορέα στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα.

Βασικός στόχος της υπηρεσίας αποτελεί η απεικόνιση των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο (real time), προκειμένου να εδραιωθεί η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη μεταξύ των φορέων και των πολιτών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Crowdpolicy.