Η πλατφόρμα Crowd Procurement αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη σωστή οργάνωση και αυτοματοποίηση του τμήματος προμηθειών του φορέα. Παρέχει την πιο αποτελεσματική υλοποίηση των προμηθειών με την online έρευνα αγοράς καθώς και τη δυνατότητα δημοσιοποίησης σε πραγματικό χρόνο του προϋπολογισμού του φορέα. H απλοποίηση των διαδικασιών επιτυγχάνεται μέσα από τη διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα της δημόσιας διοίκησης όπως το πρόγραμμα Διαύγεια και το Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
 
5 Χαρακτηριστικά- Λειτουργίες:
  1. Διαχείριση των προμηθειών και διαγωνισμών με παρακολούθηση όλων των σταδίων υλοποίησης
  2. Τήρηση αρχείων αποφάσεων Δημάρχου, Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής
  3. Δημιουργία αρχείου πρωτογενών αιτημάτων         
  4. Τήρηση αρχείου αναγκαιότητας - σκοπιμότητας των έργων/ υπηρεσιών/ προμηθειών
  5. Τήρηση αρχείου πρακτικών αξιολόγησης - αξιολόγηση προσφορών των διαγωνιζομένων
 
Καινοτομία της πλατφόρμας αποτελεί η ευελιξία και  η ευκολία παραμετροποίησής της, ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες των φορέων.