Να γίνεται login και από συστήματα τραπεζών εκτός απο το taxis

Το κόστος θα πρέπει να μειωθεί καθώς ορισμένες φάσεις και χαρακτηριστικά δεν χρειάζεται να αναπτυχθούν δύο φορέα (πιλοτική και παραγωγική)

Πολυμερείς συμφωνίες για μερική παροχή υπηρεσιών από παροχους στους λήπτες

Να χρησιμοποιηθεί η μεθδολογία RUP ως μεθοδολογία επαναληπτικής ανάπτυξης λογισμικού

Αν χρησιμοποιηθεί ανοικτό λογισμικό μπορεί να είναι πιο μειωμένο το κόστος καθώς θα γίνει μόνο όπου χρειάζεται παραμετροποίηση και όχι ανάπτυξη των ζητούμενων υποσυστημ

• Για τη δημοσιότητα είναι απαραίτητα τα παρακάτω :
o Ραδιοφωνικό / τηλεοπτικό σποτ
o Παραγωγή φυλλαδίου / αφίσας
o Καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε μηχανέ

Ευέλικτοι όροι χρήσης για την έναρξη της πλατφόρμας βλ startupgreece

Υποστήριξη δημιουργίας θεματικών δικτύων ανά κλάδο

ανάλυση/πιστοποίηση, τυποποίηση, διασφάλιση. Επίλυση προβλημάτων μέσω της ανάδειξής τους από μικρομεσαίες

Πολυμερείς συμφωνίες για μερική παροχή υπηρεσιών από παροχους στους λήπτες

Οι partners έχουν οριζόντια συνεισφορά στην πλατφόρμα (πχ εταιρία logistics, τράπεζες, εταιρίες ερευνών)

Οικοσύστημα εντός κλάδων βιομηχανίας , λειτουργία υποδικτύων μέσα από  την πλατφόρμα

κίνητρα σε scouters με προμήθεια επι των πωλήσεων που θα κανουν οι πάροχοι των υπηρεσιών

Να υποστηρίζεται ένα module ανοικτής καινοτομίας όπως στο nine sigma

Να συμπεριλάβει η πλατφόρμα και τις ανάγκες πόρων για επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Ανδρέας Στεφανίδης

Οικοσύστημα εντος κλάδων βιομηχανίας , λειτουργία υποδικτύων μέσα από την πλατφόρμα

Πολυμερείς συμφωνίες για μερική παροχή υπηρεσιών από παροχους στους λήπτες

Χρήση blockchain και smart contract για την συμφωνία παρόχου και λήπτη υπηρεσίας!

Ασφάλεια με χρήση role based μηχανισμών

Το κόστος θα πρέπει να μειωθεί καθώς ορισμένες φάσεις και χαρακτηριστικά δεν χρειάζεται να αναπτυχθούν δύο φορέα (πιλοτική και παραγωγική)

To Gis σύστημα θα πρέπει να εξάγει geoJSON ή κάτι αντίστοιχο

Με τα APIs θα επιτυχθεί διαλειτουργικότητα. Πρέπει να υπάρχει και Openapi για όλους!

Οι partners χουν οριζοντια συνεισφορα στην πλατφόρμα (πχ εταιρια logistics, τράπεζες, εταιρίες ερευνών)

Να γινεται login και απο συστήματα τραπεζών εκτός απο το taxis