Τι είναι

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Crete Plus έχει ως στόχο:

  • Τη χαρτογράφηση της δημιουργικής δραστηριότητας της Περιφέρειας.
  • Την αποτύπωση της εθελοντικής δραστηριότητας της Περιφέρειας και την καταγραφή δράσεων των ομάδων πολιτών.
  • Τη διασύνδεση της εθελοντικής δραστηριότητας από ομάδες και οργανώσεις πολιτών με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.
  • Τη χαρτογράφηση σημείων κοινωνικής προσφοράς.
  • Την αποτύπωση ιδεών και προτάσεων από τους πολίτες.

Οι παραπάνω στόχοι υποστηρίζονται από ένα ενιαίο διαδικτυακό περιβάλλον μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Χρήστες :

  • Οι ομάδες πολιτών
  • Οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις νεολαίας της Περιφέρειας.
  • Οι νέοι που δραστηριοποιούνται σε δήμους, είναι μέλη των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, τοπικών οργανώσεων κλπ.
  • Οι κοινωνικές δομές της ευρύτερης Περιφέρειας
  • Κάθε πολίτης ή επισκέπτης που έχει κάποια ιδέα – πρόταση.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα  παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

Α. Καταχώρηση δράσεων και ομάδων

Οι ομάδες πολιτών θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω ειδικής φόρμας, να καταχωρούν δράσεις που σχετίζονται γύρω από λύσεις και δράσεις για το καλό της γειτονιάς τους ή της Περιφέρειας. Με τον ίδιο τρόπο θα καταχωρείται περιεχόμενο και από τις κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς και από τις δομές που παράγουν κοινωνικό έργο.

Οι δράσεις θα τοποθετούνται στο χάρτη συνοδευόμενες από πολλαπλά σχετικά στοιχεία και πληροφορίες. Κριτήριο δημοσίευσης της καταχώρησής τους αποτελεί  έμπρακτη εμπλοκή τους σε δραστηριότητες για το κοινό όφελος. Για να μπορέσουν να προβούν σε αυτή την καταχώρηση, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής και να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός τους.

Β. Ενημέρωση για δράσεις και ομάδες

Μέσω της πλατφόρμας οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες. Παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού των δράσεων, είτε χρονολογικά σε λίστα είτε γεωγραφικά πάνω στο χάρτη, καθώς και η δυνατότητα αναζήτησης των δράσεων με τη χρήση φίλτρων που τις συνοδεύουν (όπως Θέμα,  Γειτονιά, Χρόνος).