Ολοκληρώθηκε: #ΟΧΕ Ασωπού

Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

Περιγραφή

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την οριστική και αποτελεσματική επίλυση του μείζονος προβλήματος στην περιοχή του Ασωπού και των ενεργειών που απορρέουν από τη διαβούλευση που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2015 και κατέληξε στην απόφαση 207/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιεί ένα ουσιαστικό και κρίσιμο «βήμα» με την αξιοποίηση των προγραμματικών και χρηματοδοτικών εργαλείων που προβλέπονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Η αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ), αποτελεί ένα τέτοιο εργαλείο υλοποίησης συνεκτικών αναπτυξιακών σχεδίων με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις έναντι των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 από τα οποία αντλεί χρηματοδοτικούς πόρους. Το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας θα συμβάλλει αποφασιστικά σε αυτή την προσπάθεια, την οποία θα συνδράμουν και άλλα «Τομεακά» Προγράμματα του ΕΣΠΑ. Πρακτικά, η ΟΧΕ αποτελεί το μέσο για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων και της υλοποίησης των ενεργειών που έχει αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πολυεπίπεδου προβλήματος στην περιοχή παρέμβασης που ορίζεται από την Λεκάνη Απορροής (ΛΑΠ) του Ασωπού. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχοντας εκπονήσει μια ολοκληρωμένη πολιτική για την βιώσιμη επίλυση του σύνθετου προβλήματος της ΛΑΠ Ασωπού, αξιοποιώντας το στοιχείο της ωριμότητας των ενεργειών που ήδη έχουν δρομολογηθεί, έρχεται να καλύψει μέσω της προτεινόμενης ΟΧΕ τεχνικά και χρηματοδοτικά ζητήματα. Η στρατηγική της ΟΧΕ με χωρική εφαρμογή την Λεκάνη Απορροής (ΛΑΠ) του Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού), αξιοποιεί μίγμα δράσεων δημόσιας χρηματοδότησης που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, πρόληψης κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, δημιουργίας - οργάνωσης και εξυγίανσης επιχειρηματικών υποδομών και ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής των αστικών κέντρων, καθώς και διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Αξιοποιεί επίσης δράσεις έξυπνης εξειδίκευσης ενδεικτικά σε ζητήματα βιομηχανικής συμβίωσης, περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης, ενεργειακής αποδοτικότητας κ.λπ. Προβλέπονται επίσης δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων της περιοχής. Στην στρατηγική της ΟΧΕ ΛΑΠ του Ασωπού προβλέπεται επίσης η κινητοποίηση επενδυτικών πόρων για τη δημιουργία σύνθετης επένδυσης με τη μορφή «Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης», μέσω του οποίου θα διασφαλισθεί η χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση των περιοχών / θυλάκων των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων στην «περιοχή παρέμβασης» της ΟΧΕ, με πρόβλεψη πιθανής επέκτασής τους σε όμορες εκτάσεις, για την εξασφάλιση μιας οικονομικά βιώσιμης και αειφορικής διαδικασίας συνολικής εξυγίανσης και ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων – Σχηματαρίου, που θα αποτελέσει ισχυρό οργανωμένο πόλο ανάπτυξης της τοπικής και ευρύτερα της Εθνικής Οικονομίας. Το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης και Ανάπτυξης στην υπό συζήτηση «περιοχή παρέμβασης» θα δημιουργηθεί κατ’ εφαρμογή του Ν.3982/2011. Από τη διαβούλευση που ανακοινώνεται μέσα από την Πρόσκληση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2016 επεξεργασία θέσεων, απόψεων, προτάσεων και, αφού ληφθεί υπόψη το κανονιστικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα προκύψει το τελικό σχέδιο της Στρατηγικής της ΟΧΕ, το οποίο θα τεθεί επίσης σε ευρύτερη διαβούλευση, ώστε να οριστικοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί σε επιχειρησιακό επίπεδο τον Φεβρουάριο του 2017. Τα κείμενα των Προτάσεών σας θα υποβάλλονται μέσω «Τυποποιημένου Δελτίου Προτεινόμενης Δράσης» που βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙ της σχετικής Πρόσκλησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και διατίθεται ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας: http://www.pste.gov.gr). Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2016 με τους εξής τρόπους: α) εγγράφως στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (Φίλωνος 36-39, ΤΚ 32131 Λιβαδειά, τηλ. 22613 50306), β) σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση tagalegasi@pste.gov.gr , γ) σε ηλεκτρονική μορφή στην ειδική πλατφόρμα διαβούλευσης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας

Οι πολίτες συζητούν και αποφασίζουν

  • 0Votes
  • 0Responses

Πρόταση: Ρύθμιση χρήσεων γης ευρύτερης περιοχής επιχειρηματικού πάρκου Ασωποπυ

Η προώθηση ΟΧΕ στον Ασωπό είναι εξαιρετική ιδέα, και πέραν της περιβαλλοντικής διάστασης θα έχει και πολύ σημαντικές αναπτυξιακές συνέπειες, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, για την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδέας θα πρέπει το Επιχειρηματικό Πάρκο, που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να καλύψει…

Σχολίασε 0
1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (2 Βαθμολογίες 5,00 από 5)
Loading...
πριν 1 έτος

Τα σχόλια είναι κλειστά αυτή τη στιγμή.

Σχολίασε

  • 0Votes
  • 0Responses

Πρόταση: Δραστική μείωση της υγρής και αέριας ρύπανσης με την χρήση καινοτόμων φωτοκαταλυτικών νανοϋλικών και ηλιακής ακτινοβολίας

Η προτεινόμενη δράση έχει ως στόχο την εφαρμογή αειφόρου  τεχνολογίας απορύπανσης που αφορά την δραστική μείωση της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού από εξασθενές χρώμιο και άλλα βαρέα μέταλλα με χρήση καινοτόμου υλικού νανοτεχνολογίας που έχει αναπτυχθεί στο ΙΗΔΛ/ΙΤΕ. Η χρήση των υλικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί…

Σχολίασε 0
1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (1 Βαθμολογίες 5,00 από 5)
Loading...
πριν 1 έτος

Τα σχόλια είναι κλειστά αυτή τη στιγμή.

Σχολίασε

  • 0Votes
  • 0Responses

Πρόταση: Βελτίωση της Ποιότητας Αέρα και της Υγιεινής σε Εσωτερικούς Χώρους Κτηρίων

Στα πλαίσια της διαβούλευσης θα ήθελα να σας προτείνω μερικές ιδέες που θα μπορούσαν να προστεθούν μέσα στην πρόσκληση: ΣΣ1 θα πρέπει να προστεθεί και η Βελτίωση της ποιότητας του αέρα τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον σε σημεία που υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες (όπου οι οσμές είναι…

Σχολίασε 0
1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (1 Βαθμολογίες 4,00 από 5)
Loading...
πριν 1 έτος

Τα σχόλια είναι κλειστά αυτή τη στιγμή.

Σχολίασε

Όλες οι διαβουλεύσεις

Σε εξέλιξηΟλοκληρώθηκαν