Ολοκληρώθηκε: #Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καβάλας

Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

Περιγραφή

Όπως είναι γνωστό, το 2011 έτος, το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας, λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες έτσι όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την εποχή εκείνη, και ότι και τότε, όπως και τώρα, ο Δήμος μας ανέπτυσσε δράσεις που είχαν ως στόχο την ανακούφιση αναγκών δημοτών που αντιμετώπιζαν έντονα οικονομικά προβλήματα αδυνατώντας αποδεδειγμένα να τα επιλύσουν, εξέτασε τη δυνατότητα ίδρυσης Κοινωνικού Καταστήματος μέσω του οποίου θα παρέχονταν στους δικαιούχους βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης όπως είδη διατροφής, ένδυσης και υπόδησης κ.α. Πράγματι με την υπ’αριθ.890/2011 ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό μας Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 του Ν. 3852/2010, 79, 202 του Ν. 3463/2006, την υπ’ αριθ. 732/2011 προληφθείσα απόφασή του, την υπ’ αριθ. 403/2011 απόφαση της Οικονομικής μας Επιτροπής, την υπ’αριθ.πρωτ.31969/2011 εισήγηση της τότε αρμόδιας αντιδημάρχου, ενέκρινε την ίδρυση του Κοινωνικού Καταστήματος του Δήμου μας καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας του, αποτελούμενο από δέκα (10) συνολικά άρθρα που ρυθμίζαν : τους στόχους και σκοπούς της λειτουργίας του Κοινωνικού Καταστήματος του Δήμου μας (αρθ.1ο), τα στάδια λειτουργίας του (αρθ.2ο), τον τρόπο λειτουργίας του (αρθ.3ο), τις παροχές και τον τρόπο έκδοσης της κάρτας ευπαθών κοινωνικών ομάδων (αρθ.4ο), τον καθορισμό των οικονομικών κριτηρίων με σύστημα μοριοδότησης ανά οικογενειακή κατάσταση και εισοδηματικό όριο ωφελουμένου (αρθ.5ο), τα δικαιώματα των δικαιούχων (αρθ.6ο), τους πόρους του Κοινωνικού Καταστήματος (αρθ.7ο), τα δυνάμενα να βοηθήσουν τη λειτουργία του Κοινωνικού Καταστήματος πρόσωπα και το είδος της παρεχόμενης βοήθειας (αρθ.8ο), το χώρο στέγασης του Κοινωνικού Καταστήματος (αρθ.9ο), και εν τέλει τον τρόπο διαχείρισής του, τον υπεύθυνο διαχείρισης, τα βιβλία που έπρεπε να τηρούνται (αρθ.10ο) . Σημειώνεται ότι τα κριτήρια ένταξης των ωφελούμενων είχαν ήδη καθοριστεί με την προηγουμένως ληφθείσα υπ’ αριθ.732/2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου . Έκτοτε το κοινωνικό κατάστημα του Δήμου μας λειτούργησε μεν, αλλά η ανυπαρξία θεσμικού πλαισίου που θα ρύθμιζε ειδικότερα ζητήματα της λειτουργίας του, λ.χ. τον τρόπο της διαχείρισης, την προμήθεια των ειδών, τη χρηματοδότησή του, κ.α. κατέδειξε τις αδυναμίες του, καθιστώντας επιτακτική ανάγκη τη θέσπιση συγκεκριμένης νομοθετικής ρυθμίσεως . Στις 11.04.2012 δημοσιεύθηκε ο Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11.04.2012) με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» στο 2ο άρθρο του οποίου με ειδικότερο τίτλο «Κοινωνικά Παντοπωλεία», ορίσθηκαν τα εξής : «Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων. Τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Υ.Α. 11389/1993, Β΄ 185). Στο πλαίσιο των παντοπωλείων οι Ο.Τ.Α. μπορούν να διοργανώνουν και συσσίτια για τη διανομή φαγητού σε απόρους και αστέγους. Μπορούν επίσης, να λαμβάνουν κάθε άλλο μέτρο υποστήριξης αστέγων και απόρων. Τα κοινωνικά παντοπωλεία, ιδρύονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους, οι δημοτικές παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν αντιδήμαρχος. Η επιτροπή διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην οικονομική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η οικονομική επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της το διαχειριστικό απολογισμό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων». Mετά την κατάργηση των διατάξεων του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), η προμήθεια των παρεχόμενων ειδών για τα κοινωνικά παντοπωλεία και εφόσον διαπιστώνεται η ανεπάρκειά τους, προερχομένων εν πρώτοις από δωρεές και χορηγίες, είναι δυνατή σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα για τα ζητήματα αυτά (προμήθειες Δήμων) νομοθεσία. Έτσι, μετά τη διαπίστωση των αδυναμιών στη λειτουργία του Κοινωνικού Καταστήματος του Δήμου μας, και τη θέσπιση του νεώτερου θεσμικού πλαισίου με το Ν.4071/2012, κρίνεται, προς διασφάλιση της εύρυθμης οργάνωσης, της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας, σκόπιμη, η σύνταξη ενός νέου κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης που θα ρυθμίζει εν λεπτομερεία όλα αυτά τα ζητήματα, περιλαμβάνοντας στο κανονιστικό του πλαίσιο και τις ανάγκες που προέκυψαν από την ίδρυση του Κοινωνικού Καταστήματος του Δήμου μας μέχρι και σήμερα, ορισμένες εκ των οποίων, λόγω ανυπαρξίας σχετικών προβλέψεων παρέμεναν αρρύθμιστες . Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’όψιν : α) τη διάταξη του αρθ.79 του Ν.3463/2006 κατά την οποία οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, οι δε σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τα δημοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, ενώ μετά την έκδοσή τους οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό τους, στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του ίδιου νόμου, καταχωρούμενες ταυτόχρονα στην ιστοσελίδα του Δήμου, περίληψη δε αυτών σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, το ότι οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό, ενώ για τη διαμόρφωση της εισήγησής του προς το Δημοτικό Συμβούλιο το αρμόδιο συλλογικό όργανο λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις και προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, β) τη διάταξη του αρθ.72, παρ. 1, εδάφιο ια) του Ν.3852/2010 κατά την οποία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους, γ) αυτήν του αρθ. 83 παρ.2.ια του ίδιου νομοθετήματος κατά την οποία στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας περιλαμβάνεται και η διατύπωση γνώμης για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων των Κοινοτήτων, δ) δοθείσης της μη εκδόσεως της προβλεπόμενης από το αρθ.2 § 3 του Ν. 4071/2012 Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθμίζει «κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων» γεγονός που καθιστά πιθανή τη μελλοντική τροποποίηση του υπό θέσπιση κανονισμού «Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καβάλας» μετά την έγκρισή του από το Δημοτικό μας Συμβούλιο, με σκοπό την προσαρμογή προς την εν λόγω Υπουργική Απόφαση, μετά την οψέποτε έκδοσή της, και τέλος ε) την εμπειρία από τη λειτουργία Κοινωνικών Παντοπωλείων σε άλλους Δήμους της ημεδαπής και τους σχετικώς καταρτισθέντες κανονισμούς τους, σας υποβάλλουμε το παρόν σχέδιο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ », το οποίο και θέτουμε στην κρίση σας, προκειμένου, στη συνέχεια, να το εισηγηθείτε αρμοδίως στο Δημοτικό μας Συμβούλιο . Η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα

Οι πολίτες συζητούν και αποφασίζουν

  • 0Votes
  • 0Responses

Πρόταση: Προτάσεις συλλόγου πολυτέκνων Ν.Καβάλας

Σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω: Να μεταφερθεί το κοινωνικό παντοπωλείο στη Δημοτική Αγορά Να καθοριστούν οι μέρες και ώρες λειτουργίας τους Για τους πολύτεκνους να ληφθεί υπόψη το όριο φτώχιας σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Π.χ. για…

Σχολίασε 0
1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (1 Βαθμολογίες 2,00 από 5)
πριν 2 έτη


Σχόλια

  1. GoldenTabs

    15 Δεκεμβρίου 2017 στις 09:25

Σχολίασε

Όλες οι διαβουλεύσεις

Σε εξέλιξηΟλοκληρώθηκαν